Sportinės karpių žūklės rinktinės formavimas

 

I. Bendrosios nuostatos

 1. Šie nuostatai reglamentuoja Lietuvos karpininkų asociacijos (toliau LKA), kandidatų į sportinės karpių žūklės Lietuvos rinktinę, sportinės karpių žūklės Lietuvos rinktinės ir jos kapitonų veiklą, teises, pareigas ir atsakomybę.
 2. Sportinės karpių žūklės Lietuvos rinktinė (toliau Rinktinė) – tai pagal šiuos nuostatus suformuota Lietuvos karpininkų rinktinė, kuri turi teisę atstovauti Lietuvai pasaulio čempionate pagal FIPSed taisykles.
 3. Sportinės karpių žūklės Lietuvos rinktinės sudėtis:

3.1.  trys komandos po du dalyvius (formuojama po Lietuvos čempionato)

3.2.  du atsarginiai nariai ( formuoja kapitonai iš LT čempionato dalyvių)

3.3.  du rinktinės kapitonai (skiria LKA, punktas nr.8 )

3.4.  rinktinės vadovas (LKA prezidentas arba kitas jo paskirtas asmuo)

 1. Rinktinės kapitonai (toliau – kapitonai) yra LKA išrinkti atstovai visais Rinktinės pasiruošimo ir dalyvavimo Pasaulio čempionate klausimais, tiesiogiai atsakingi rinktinės vadovui. Rinktinės kapitonai turi teisę įgalioti kitą asmenį atstovauti juos Pasaulio čempionate, treniruotėse, susirinkimuose, pasitarimuose.
 2. Rinktinės kandidatai. Rinktinė formuojama vadovaujantis tarpusavio sutarimo, lygiateisiškumo, skaidrumo ir sportiškumo principais iš visų Lietuvos karpininkų, pareiškusių norą tapti kandidatais į rinktinę, susipažinusiais su šiais nuostatais ir su jais sutinkančiais bei sumokėjusiais einamojo Lietuvos čempionato komandos startinį mokestį ir dalyvaujančiais Lietuvos čempionate. Visos įneštos piniginės lėšos naudojamos einamųjų metų Rinktinės formavimo tikslais, vandens telkinių nuomai, kandidatų į Rinktinę rezultatų viešinimui, Rinktinės dalyvavimo pasaulio čempionate išlaidoms padengti.
 3. Rinktinė formuojama vieninteliu tikslu, – kad Lietuvai sportinės karpių žūklės pasaulio čempionate atstovautų stipriausi Lietuvos čempionato dalyviai.
 4. Už Rinktinės formavimą, Rinktinės dalyvavimą pasaulio čempionate atsakinga LKA. LKA turi teisę įgalioti šias funkcijas atlikti Rinktinės kapitonui ar kitam asmeniui.

 

II.Kapitonai

 

 1. Rinktinės kapitonai – visuotinio LKA narių susirinkimo metu, atviro balsavimo būdu, keturių metų kadencijai renkami asmenys. Neišrinkus kapitono, jis paskiriamas LKA valdybos sprendimu. LKA visuotinis susirinkimas turi teisę pakeisti kapitonus, nepasibaigus jų kadencijai.
 2. Kapitonai yra nepriklausomi ir privalo vadovautis tik šiais nuostatais ir karpių sportinės žūklės principais bei vidiniu savo įsitikinimu. Kapitonai yra atsakingi už Rinktinei iškeltų uždavinių įgyvendinimą bei Rinktinės rezultatų viešinimą.
 3.  Kapitonai turi sudaryti jaukinimo ir karpių gaudymo strategijos Pasaulio čempionate programą, kuria privalo vadovautis Rinktinės nariai. Prieštaraujantys bei įvairiais būdais reiškiantys nepasitikėjimą programai Rinktinės nariai, kapitonų sprendimu, šalinami iš Rinktinės.
 4. Kapitonų teisės:

11.1.  organizuoti Rinktinės formavimo veiklą vadovaujantis šiais nuostatais ir sportinio lygiateisiškumo principais;

11.2. tikrinti ir vertinti Rinktinės narių kvalifikaciją.

11.3. vienašaliu sprendimu šalinti rinktinės narį iš Rinktinės sudėties.

 1. Kapitonų pareigos:

12.1. panaudoti visas savo galimybes, žinias ir patirtį vieninteliam tikslui – garbingam Rinktinės dalyvavimui sportinės karpių žūklės pasaulio čempionatuose;

12.2. sąžiningai vykdyti savo veiklą, viešinti kandidatų į Rinktinę ir Rinktinės pasiruošimo bei dalyvavimo pasaulio čempionatuose rezultatus;

12.3. ne vėliau kaip 10 dienų po eilinio pasaulio čempionato pabaigos raštu paviešinti Rinktinės rezultatus čempionate.

12.4. iškelti rinktinės nariams uždavinius bei būti atsakingiems už uždavinių įgyvendinimą.

 

III. Rinktinės formavimas ir Rinktinės nariai

 

 1. Rinktinės narius sudaro trys komandos po du dalyvius, kurie dalyvavo paskutiniame Lietuvos sportinės karpių žūklės čempionate (jeigu Lietuvos sportinės karpių žūklės varžybų reglamentas nenurodo kitaip) ir pirmieji įvykdo visus sportinius normatyvus. Pirmumo teisę atlikti sportinius normatyvus turi aukštesnę vietą Lietuvos čempionate užėmusi komanda. Kiekvienoje komandoje privalo būti vienas dalyvis atlikęs visus sportinius normatyvus.

Rinktinės nariais gali būti  Lietuvos piliečiai neatstovavę kitos valstybės pasaulio žūklės čempionate.

 1. Prieš atliekant sportinius normatyvus komandos kandidatės į rinktinę turi galimybę sustiprinti savo komandas, pasirinkdami naujus komandos narius iš Lietuvos čempionato dalyvių.
 2. Kapitonai sprendžia kurie dalyviai būna sektoriuje pasaulio čempionato metu.  Nenumatytais atvejais, sportinių normatyvų atlikimo metu ar pasaulio čempionato metu (trauma, nelaimė ar pan.), sprendimus priima kapitonai.
 3. 16. Sportiniai normatyvai:

16.1.  Metimas į tolį 150 metrų. Metama ne plonesniu nei 0,25 valu, su sistemėle ir kabliuku ant kurio turi būti ne mažesnis nei 18 mm. boilis. Metimas įskaitomas tik 20 metrų pločio ,,koridoriuje“ ir ne trumpesnis nei 150 metrų nuo išmetimo linijos. Metimą atlieka vienas komandos narys tris kartus.

16.2.  Metimas su markeriu 150 metrų. Markeris numetamas ir iškeliamas į vandens paviršių. Metimą atlieka vienas komandos narys tris kartus. Metimas įskaitomas tik 20 metrų pločio ,,koridoriuje“ ir ne trumpesnis nei 150 metrų nuo išmetimo linijos.

16.3.  Metimas su spomba arba raketa 150 metrų. (Spombos arba raketos diametrai gali būti įvairūs, bet turi atitikti FIPSed taisyklių reikalavimus t.y. ilgis iki 20 cm., plotis iki 5 cm.). Metimą atlieka vienas komandos narys tris kartus. Metimas įskaitomas tik 20 metrų pločio ,,koridoriuje“ ir ne trumpesnis nei 150 metrų nuo išmetimo linijos.

 1. Rinktinė suformuojama oficialiu Lietuvos karpininkų asociacijos vadovo sprendimu po to kai Rinktinės nariai vieningai sutaria, kad Rinktinė susiformavo ir kai gaunamas Rinktinės kapitono pranešimas, jog Rinktinė suformuota. Tik po šio sprendimo meškeriotojai tampa oficialiais Rinktinės nariais.
 2. Rinktinės nario teisės:

18.1.  turėti asmeninį rėmėją, bet neturi teises jo savarankiškai reklamuoti per pasaulio čempionatą.

18.2.  teikti pasiūlymus dėl karpių jaukinimo ir gaudymo strategijos;

18.3.  rinktinės narys turi ir kitas, žvejų – sportininkų visuotinai pripažįstamas teises, kurios nevaržo Rinktinės įsipareigojimų ir neperžengia bendrųjų etikos normų.

 1. Rinktinės nario pareigos:

19.1. vykdyti Rinktinės kapitonų nurodymus;

19.2. finansiškai prisidėti prie Rinktinės dalyvavimo pasaulio čempionate;

19.3. dalintis savo patirtimi ir žiniomis su kitais Rinktinės nariais;

19.4. vadovautis Kapitonų sudaryta karpių jaukinimo ir gaudymo strategija Pasaulio čempionate.

19.5. reklamuoti Rinktinės rėmėjus pasaulio čempionate.

19.6. pagal asmenines savybes būti priimtinu komandos nariu daugumai Rinktinės narių ir kapitonams.

19.7.  turėti sveikatos draudimą.

19.8. rinktinės nariai privalo pasirūpinti reikiama kokybiška įranga taip, kad nekiltų problemų pasaulio čempionato metu dėl įrangos trūkumo.

Komanda dalyvaujanti pasaulio čempionate privalo turėti ne mažiau kaip:

 • 8 žvejybines, 1 markerinę ir 2 spoodines meškeres;
 • 2 matus-lovius;
 • 2 samčius žuviai, atitinkančius FIPS taisykles;
 • 10 maišų karpiams laikyti;
 • spombos ir raketos – 10 vnt., kobros – 4 vnt. markeriai 4 vnt.;
 • 2 komlektus neperlyjamos aprangos.

IV. Dalyvavimo sportinės karpių žūklės pasaulio čempionate išlaidos

 1. Pasaulio čempionato startinius mokesčius, FIPSed narystės mokesčius, žuvų jaukinimo išlaidas susijusias su Pasaulio čempionatu, žūklės įrangos nugabenimo į Pasaulio čempionatą, bendros Rinktinės aprangos bei atributikos išlaidas susijusias su Pasaulio čempionatu, apmoka Lietuvos karpininkų asociacija.
 2. Kelionės,  apgyvendinimo bei maistpinigių išlaidas susijusias su Pasaulio čempionatu, apsimoka kiekvienas individualiai. Esant galimybei šias išlaidas, dalinai arba visas, gali padengti Lietuvos karpininkų asociacija.
 3. Dalyvavimo atrankoje į Rinktinę, Rinktinės pasiruošimo pasaulio čempionatui ir treniruočių proceso kaštus dengia kiekvienas karpininkas ir Rinktinės kapitonai individualiai. Esant galimybei šias išlaidas, dalinai arba visas, gali padengti Lietuvos karpininkų asociacija.
 4. Lietuvos karpininkų asociacijos valdyba kiekvienais metais po Lietuvos čempionato nustato kaip ir kokia apimtimi remia Rinktinę.

V. Baigiamosios nuostatos

 1. Šie nuostatai gali būti keičiami rašytiniu Lietuvos karpininkų asociacijos valdybos sprendimu.
 2. Už šių nuostatų įgyvendinimą atsako Lietuvos karpininkų asociacijos valdyba ir Rinktinės kapitonai.
 3. Rinktinės narys, pažeidęs šiuos nuostatus neturi teisės dalyvauti Pasaulio čempionate.
 4. Rinktinės nario pareigas ir reikalavimus bet kada gali patikrinti Rinktinės kapitonai.
 5. Atranka į rinktinę organizuojama pagal Lietuvos karpininkų asociacijos vadovo patvirtintą varžybų reglamentą ir varžybų taisykles.
 6. Diskvalifikuota komanda arba narys netenka teisės į visus sumokėtus mokesčius.

.

Kastingo rinktinės formavimas

Lietuvos kastingo rinktinė  gali būti sudaryta iš 2-jų sportininkų, kurie yra atrenkami pagal visų stovyklos dalyvių rezultatus atrankos varžybų metu. Varžybos rengiamos pagal galiojančius Pasaulio kastingo federacijos (International casting sport federation http://www.icsf-castingsport.com/) nuostatus. Varžybos susideda iš 5-ių rungčių, kurių visų rezultatai yra vertinami atskirai bei vėliau sumuojami į penkiakovės rezultatą:

 1. Muselė skiš – maksimalus taškų skaičius yra 100 (šimtas). Dalyviams surinkus vienodą taškų skaičių, rungties nugalėtoją lemia greitesnį įveikimo laiką pademonstravęs dalyvis. Laiko limitas yra 5 min 30 s.
 2. Muselė tolis – sumuojami 2 tolimiausi metimai, 1 metras atitinka 1 tašką. Laiko limitas metimams yra 5 min.. Įskaitomi tik tie metimai, kurie patenka į sektorių.
 3. Arenbergas – maksimalus taškų skaičius yra 100 (šimtas). Dalyviams surinkus vienodą taškų skaičių, rungties nugalėtoją lemia greitesnį įveikimo laiką pademonstravęs dalyvis. Laiko limitas yra 5 min.
 4. Skiš – maksimalus taškų skaičius yra 100 (šimtas). Dalyviams surinkus vienodą taškų skaičių, rungties nugalėtoją lemia greitesnį įveikimo laiką pademonstravęs dalyvis. Laiko limitas yra 8 min.
 5. Tolis svareliu – skaičiuojamas tolimiausias metimas iš 3-jų bandymų. 1 metras = 1,5 taško. Įskaitomi tik tie metimai, kurie patenka į sektorių.

Susumavus visų 5 rungčių rezultatus į penkiakovės rezultatą išaiškinami 2 pajėgiausi sportininkai, kurie įgyja pirmumo teisę dalyvauti Pasaulio kastingo čempionate.

.

Plūdinės sportinės žūklės rinktinės formavimas 

1. Šis reglamentas apibrėžia Lietuvos plūdinės žūklės nacionalinės rinktinės (toliau vadinama
Nacionaline rinktine) formavimo principus Pasaulio, Europos čempionatams, Pasaulio klubų
čempionatui (kai formuojama Lietuvos plūdinės žūklės klubų komanda) ir kitoms
tarptautinėms varžyboms.
2. Nacionalinę rinktinę formuoja Lietuvos plūdinės žūklės sporto asociacija (toliau vadinama
Asociacija).
3. Nacionalinės rinktinės kandidatais gali būti Lietuvos plūdinės žūklės čempionato dalyviai,
pasiekę geriausius rezultatus praėjusių metų sezone, atsižvelgiant į einamų metų sezone
įvykusių etapų rezultatus. Išimties atveju nacionalinės rinktinės kandidatais gali būti
Lietuvos piliečiai, pasiekę aukštus rezultatus kitų šalių plūdinės žūklės čempionatuose.
4. Nacionalinės rinktinės vadovu yra Asociacijos prezidentas, o jam negalint dalyvauti
konkrečiose varžybose – jo paskirtas kitas Asociacijos valdybos narys. Nacionalinės
rinktinės treneris skiriamas Asociacijos valdybos posėdyje ne mažiau kaip 2 metų
laikotarpiui.
5. Nacionalinės rinktinės vadovas ir Nacionalinės rinktinės treneris į Nacionalinę rinktinę
kviečia keturis geriausius rezultatus praėjusių metų sezone pasiekusius kandidatus, o jei jie
negali arba atsisako dalyvauti – kviečiami iš eilės toliau pagal reitingą esantys kandidatai.
Dar vieną arba du kandidatus bei rinktinės padėjėjus Nacionalinės rinktinės vadovas ir
Nacionalinės rinktinės treneris kviečia bendru sutarimu, atsižvelgiant į čempionatų ar
tarptautinių varžybų specifiką. Nacionalinėje rinktinėje gali būti 5 arba 6 nariai.
6. Atstovavimui Pasaulio klubų čempionate komanda formuojama praėjusį sezoną stipriausios
Lietuvos plūdinės žūklės čempionato komandos pagrindu, pagal poreikius ją sustiprinant
kitų klubų sportininkais arba užsienio šalių sportininkais, kaip numatyta FIPSed taisyklėse.
7. Dalyvavimui kitose tarptautinėse varžybose komandos turi gauti Asociacijos valdybos
pritarimą.

.

Poledinės sportinės žūklės rinktinės formavimas

 

I. Bendrosios nuostatos

 1. Šie nuostatai reglamentuoja Lietuvos poledinės žūklės sporto asociacijos (toliau LPŽSA), kandidatų į poledinės sportinės žūklės Lietuvos rinktinę, poledinės sportinės  žūklės Lietuvos rinktinės ir jos trenerių veiklą, teises, pareigas ir atsakomybę.
 2. Lietuvos poledinės sportinės žūklės rinktinė (toliau Rinktinė) – tai pagal šiuos nuostatus suformuota Lietuvos poledinės sportinės žūklės rinktinė, kuri turi teisę atstovauti Lietuvai pasaulio čempionate pagal FIPSed taisykles.

3. Lietuvos poledinės sportinės žūklės rinktinės sudėtis:

3.1.  šeši sportininkai;

3.2.  du rinktinės treneriai;

3.4.  rinktinės vadovas (LPŽSA prezidentas arba kitas jo paskirtas asmuo).

4. Rinktinės treneriai (toliau – treneriai) yra LPŽSA išrinkti atstovai kurie rūpinasi visais Rinktinės pasiruošimo ir dalyvavimo Pasaulio čempionate klausimais.

5. Rinktinės kandidatai-sportininkai. Rinktinė formuojama vadovaujantis tarpusavio sutarimo, lygiateisiškumo, skaidrumo ir sportiškumo principais iš visų Lietuvos poledinės žūklės čempionato dalyvių, kurie yra susipažinę su šiais nuostatais ir su jais sutinka bei kurie yra sumokėję einamojo Lietuvos čempionato startinį mokestį ir dalyvauja Lietuvos čempionate. Rinktinė formuojama vieninteliu tikslu, – kad Lietuvai poledinės sportinės žūklės pasaulio čempionate atstovautų stipriausi Lietuvos čempionato dalyviai.

6. Už Rinktinės formavimą, Rinktinės dalyvavimą pasaulio čempionate atsakinga LPŽSA. LPŽSA turi teisę įgalioti šias funkcijas atlikti Rinktinės trenerius.

II. Treneriai

 1. Rinktinės treneriai– visuotinio LPŽSA narių susirinkimo metu, atviro balsavimo būdu, keturių metų kadencijai renkami asmenys. Neišrinkus trenerių, jis paskiriamas LPŽSA Prezidento. LPŽSA visuotinis susirinkimas turi teisę pakeisti trenerius, nepasibaigus jų kadencijai.
 2. Rinktinės treneriai tiesiogiai atsakingi rinktinės vadovui.
 3. LPŽSA narių susirinkimo metu gali būti nuspręsta, kad rinktinei reikalingas papildomas vienas ar keli treneriai (gali būti ir ne Lietuvos Respublikos piliečiai ), kuriems galioja šios nuostatos.
 4. Treneriai yra nepriklausomi ir privalo vadovautis tik šiais nuostatais ir poledinės sportinės žūklės principais bei FIPSed taisyklėmis.
 5. Treneriai yra atsakingi už Rinktinei iškeltų uždavinių įgyvendinimą bei Rinktinės rezultatų viešinimą.
 6. Treneriai turi sudaryti jaukų receptą, jaukinimo ir gaudymo strategijos programą Pasaulio čempionate, kuria privalo vadovautis Rinktinės nariai.
 7. Trenerių teisės:

14.1. formuoti rinktinę vadovaujantis šiais nuostatais ir sportinio lygiateisiškumo principais;

14.2. tikrinti ir vertinti Rinktinės narių kvalifikaciją;

14.3. organizuoti Rinktinės stovyklas;

14.4. organizuoti Rinktinės atranką;

14.5. Su rinktinės vadovo sutikimu, šalinti iš rinktinės prieštaraujančius, bei įvairiais būdais reiškiančius nepasitikėjimą programa, Rinktinės narius.

 1. Trenerių pareigos:

15.1. panaudoti visas savo galimybes, žinias ir patirtį vieninteliam tikslui – Rinktinės dalyvavimui poledinės sportinės žūklės pasaulio čempionatuose;

15.2. sąžiningai vykdyti savo veiklą, viešinti kandidatų į Rinktinę ir Rinktinės pasiruošimo bei dalyvavimo pasaulio čempionatuose rezultatus;

15.3. ne vėliau kaip per 10 dienų po pasaulio čempionato pabaigos raštu paviešinti Rinktinės rezultatus.

15.4. iškelti rinktinės nariams uždavinius bei rūpintis jų įgyvendinimu.

III. Rinktinės formavimas ir Rinktinės nariai

 1. Rinktinės narius sudaro šeši dalyviai, kurie dalyvavo paskutiniuose penkiuose iš šešių reitinginiuose Lietuvos poledinės sportinės žūklės čempionato etapuose ir dalyvauja einamajame Lietuvos poledinės žūklės čempionate.
 2. Rinktinės nariais gali būti tik  Lietuvos Respublikos piliečiai nei karto neatstovavę kitos valstybės pasaulio žūklės čempionate.
 3. Pirmais penkiais rinktinės kandidatais tampa sportininkai, parodę geriausią rezultatą iš šešių paskutinių Lietuvos poledinės sportinės žūklės čempionato etapų (neįskaitant vieno blogiausio).
 4. Vienam ar keliems kandidatams atsisakius stoti į Rinktinę ir atstovauti Lietuvą pasaulio čempionate, į jų vietą kviečiami sekantys kandidatai iš šešių paskutinių Lietuvos poledinės sportinės žūklės čempionato etapų (neįskaitant vieno blogiausio).
 5. Šeštą rinktinės kandidatą renkasi treneriai iš pirmo penkioliktuko, šešių paskutinių Lietuvos poledinės sportinės žūklės čempionato etapų.
 6. Rinktinės treneriai gali paskelbti atranką į rinktinės narius. Tokiu atveju organizuojama rinktinės kandidatų stovykla – varžybos:

21.1. Į stovyklą kviečiami kandidatai iš pirmo penkioliktuko paskutinių šešių Lietuvos poledinės sportinės žūklės čempionato etapų.

21.2. Treneriai parenka vandens telkinį kandidatų atrankai. Telkinys turi būti panašus tiek gyliais, tiek fauna, į pasaulio čempionato paskelbtą telkinį.

21.3. Treneriai privalo suorganizuoti varžybas penkiolikai kandidatų iš šešių turų pagal čempionatų taisykles.

21.4. Rinktinės treneriai turi užtikrinti, kad varžybų metu joks kandidatas negautų pagalbos iš kito asmens.

 1. Treneriai sprendžia kuris rinktinės dalyvis bus atsarginis (R) pasaulio čempionato metu.
 2. Rinktinė suformuojama oficialiu Lietuvos poledinės sportinės žūklės asociacijos prezidento sprendimu, po to kai gaunamas Rinktinės trenerių  pranešimas ir kandidatai vieningai sutaria, jog Rinktinė suformuota. Tik po šio sprendimo kandidatai tampa oficialiais Rinktinės nariais.
 3. Rinktinės nario teisės:

24.1. turėti asmeninį rėmėją. Tačiau nariui draudžiama savarankiškai reklamuoti rėmėją nuo tos dienos kai sužinojo, ar turėjo sužinoti, kad tapo rinktinės nariu iki tos dienos, kai po pasaulio čempionato pabaigos praeis vienas mėnuo;

24.2. teikti pasiūlymus dėl jaukinimo ir gaudymo strategijos;

24.3.  rinktinės narys turi ir kitas, žvejų – sportininkų visuotinai pripažįstamas teises, kurios nevaržo Rinktinės įsipareigojimų ir neperžengia bendrųjų etikos normų.

 1. Rinktinės nario pareigos:

25.1. vykdyti Rinktinės trenerių nurodymus;

25.2. finansiškai prisidėti prie Rinktinės dalyvavimo pasaulio čempionate;

25.3.  dalintis savo patirtimi ir žiniomis su kitais Rinktinės nariais;

25.4.  vadovautis trenerių sudaryta  jaukinimo ir gaudymo strategija Pasaulio čempionate;

25.5. reklamuoti Rinktinės rėmėjus nuo tos dienos kai sužinojo  ar turėjo sužinoti, kad tapo rinktinės nariu viso pasaulio čempionato metu ir mėnesį po jo pasibaigimo;

25.6. turėti sveikatos draudimą;

25.7. rinktinės nariai privalo pasirūpinti reikiamu kiekiu kokybiškos įrangos tam, kad nekiltų problemų pasaulio čempionato metu dėl įrangos trūkumo;

25.8.  rinktinės nariai privalo laikytis trenerių nustatyto dienos rėžimo treniruočių ir varžybų metu.

25.9.  rinktinės nariams vartoti alkoholį treniruočių ir varžybų dienomis draudžiama.

IV. Dalyvavimo poledinės žūklės pasaulio čempionate išlaidos

 1. Pasaulio čempionato startinius mokesčius, FIPSed narystės mokesčius, žuvų jaukinimo išlaidas, žūklės įrangos nugabenimo į Pasaulio čempionatą, bendros Rinktinės aprangos bei atributikos išlaidas susijusias su Pasaulio čempionatu, apmoka Lietuvos poledinės sportinės žūklės
 2. Kelionės,  apgyvendinimo bei maistpinigių išlaidas susijusias su Pasaulio čempionatu, apsimoka kiekvienas narys individualiai. Esant galimybei šias išlaidas, dalinai arba visas, gali padengti Lietuvos poledinės sportinės žūklės
 3. Dalyvavimo atrankoje į Rinktinę, Rinktinės pasiruošimo pasaulio čempionatui ir treniruočių proceso kaštus dengia kiekvienas kandidatas ir Rinktinės treneriai individualiai. Esant galimybei šias išlaidas, dalinai arba visas, gali padengti Lietuvos poledinės sportinės žūklės
 4. Lietuvos poledinės sportinės žūklės asociacijos visuotinio susirinkimo metu kiekvienais metais prieš Lietuvos čempionatą nustato kaip ir kokia apimtimi remia Rinktinę.

V. Baigiamosios nuostatos

 1. Šie nuostatai gali būti keičiami rašytiniu Lietuvos poledinės sportinės žūklės asociacijos visuotinio susirinkimo sprendimu.
 2. Už šių nuostatų įgyvendinimą atsako Lietuvos poledinės sportinės žūklės asociacija ir Rinktinės treneriai.
 3. Rinktinės narys, pažeidęs šiuos nuostatus praranda teisę dalyvauti Pasaulio čempionate:

32.1. pagal punktus yra diskvalifikuojamas ir praranda teisę dalyvauti einamajame pasaulio čempionate

32.2. pagal punktus yra diskvalifikuojamas, praranda teisę dalyvauti einamajame pasaulio čempionate ir negali atstovauti rinktinės dar du pasaulio čempionatus iš eilės.

 1. Rinktinės nario įrankiu, įrangą bet kada gali patikrinti Rinktinės treneriai.
 2. Atranka į rinktinę organizuojama pagal Lietuvos poledinės žūklės asociacijos prezidento patvirtintą varžybų reglamentą ir varžybų taisykles.
 3. Diskvalifikuotas narys netenka teisės į visus sumokėtus mokesčius.

.

Spiningavimo iš laivelių rinktinės formavimas

Lietuvos spiningautojų rinktinė formuojama iš ekipažų, dalyvaujančių Lietuvos Spiningautojų Lygos
paskutiniame čempionate.

Lietuvos spiningautojų lygos (toliau LSL) čempionatas vykdomas keturiais etapais.

Ekipažų reitingas išvedamas pagal keturių etapų užimtų vietų sumą. Jeigu ekipažas dėl kokios nors priežasties negalės dalyvauti visuose etapuose, tai už kiekvieną praleistą etapą jis gauna taškų skaičių, lygų visų dalyvavusių dalyvių skaičiui per visą čempionatą (pvz.: per visą čempionatą dalyvavo iš viso 50 ekipažų,tai nedalyvaudamas etape ekipažas gauna 50 baudos tašku). Tokiu būdu ekipažas,turintis sezono pabaigoje mažiausią taškų sumą, tampa pirmas reitingų lentelėje. Jeigu taškų skaičius lygus, aukščiau reitingo lentelėje atsiduria ekipažas,kurio visų etapų turų taškų suma yra mažesnė. Jei bendra taškų suma sutampa, aukštesnę vietą užima ekipažas, sugavęs didesnį bendrą žuvų svorį. Ekipažą  gali atstovauti ir vienas iš  ekipažo nariu ,negalint dalyvauti antram dalyviui baudos taškai ekipažui neskiriami.

Jei ekipažo rezultatas už pažeidimus buvo anuliuotas jei ekipažas buvo diskvalifikuojamas etape, tai jis gauna taškų sumą lygią, bendram einamojo sezono dalyvių skaičiui + 3 baudos taškai, (pvz.: per visą čempionatą dalyvavo 50 ekipažų ,tai už diskvalifikavimą ekipažas gauna 53 baudos taškus).

Dalyviai, dėl kokios nors priežasties negalintys dalyvauti varžybose Lietuvos rinktinės sudėtyje, jo vietą užima sekantys pagal reitingą stovintys dalyviai. Pinigai, skirti Lietuvos rinktinės dalyvių atstovavimui tarptautinėse varžybose, nedalomi ir negali būti išmokėti kaip kompensacija negalintiems ar atsisakiusiems atstovauti rinktinę.

Lietuvos rinktinės sudėtį sudaro: trijų stipriausiu ekipažų įskaitoje einamojo sezono dalyviai, treneris,komandos vadovas.

Treneris, komandos vadovas skiriamas balsavimo būdu.