Nuo 2022 metų įsigalioja sportinės žūklės aukšto meistriškumo sportininkų licencijos.

Aukšto meistriškumo sportininko licencijos kaina – 20 eurų, nuo 2024 metų – 30 eurų, LSŽF Konferencijos protokolas 2023-04-13.

Licencija privaloma visiems sportininkams, kurie dalyvauja: karpių, muselinės, feeder, method feeder, poledinės, plūdinės, spiningo iš valčių, tvenkinių upėtakių, jūrinės žūklės Lietuvos čempionatuose.

Licencija galioja vienerius einamus metus, nuo sausio 1 dienos iki gruodžio 31 dienos.

Mokestį surenka Lietuvos čempionato organizatoriai.

Sportininkas įsigijęs licenciją turi teisę dalyvauti Lietuvos čempionate bet kurioje sportinės žūklės disciplinoje.

Lietuvos sportinės žūklės federacijos visuotinio susirinkimo (Konferencija) nutarimas: darbotvarkės 4 klausimas.

Lietuvos sportinės žūklės federacijos vykdomojo komiteto nutarimas:

Sportinės žūklės Aukšto meistriškumo sportininko licencija suteikia teisę dalyvauti sportinės žūklės Lietuvos čempionate visose disciplinose. Licencija sportininkui yra privaloma. Moterims ir asmenims iki 18 metų ir nuo 65 metų licencijos nemokamos. Licencijos metinis mokestis vienam sportininkui -20 eurų.  Mokestį už sportininkų licencijas surenka asociacijos, kurios organizuoja Lietuvos čempionatus ir turi pasirašytą sutartį su Federacija dėl Lietuvos čempionatų organizavimo ir finansavimo. Mokestis renkamas kartu su startiniais mokesčiais, tuo pačiu Federacijai reikia pateikti sportininkų sąrašus (vardai, pavardės). Lėšos už sportininkų licencijas pervedamos į Federacijos sąskaitą iki einančių metų Lietuvos čempionato I etapo pabaigos. Licencijos galiojimo laikas – einamieji metai.

Sprendimų protokolai: LSŽF VK susirinkimo 2021-12-30 protokolas,    LSŽF VK susirinkimo 2021-09-30 protokolas.

Sportinės žūklės Lietuvos čempionatas be Lietuvos sportinės žūklės federacijos (toliau Federacija) leidimo – negalimas.

Sportinėje žūklėje šiuo metu yra tokia hierarchija: C.I.P.S. (tarptautinė sportinės žūklės konfederacija) ➝ FIPS (tarptautinė sportinės žūklės federacija) ➝ Lietuvos sportinės žūklės federacija ➝ sportinės žūklės asociacijos (disciplinos): karpininkai, spiningas, upėtakiai, muselinė, fideris, method fider, plūdinė, poledinė, jūrinė) ➝ Aukšto meistriškumo sportininkai.

Hierarchija aiškiai parodo, kas kam atsakingas. Aukšto meistriškumo sportininkas nepatenkintas asociacijos sprendimu dėl varžybų rezultatų ar pan. gali oficialiai pateikti skundą Federacijai, kuri remiantis savo įstatais ir vidaus teisės aktais gali priimti atitinkamus sprendimus (pvz. anuliuoti dvišales sutartis dėl LT čempionato pravedimo arba nubausti asociaciją finansiškai arba skirti nuobaudą AMS sportininkui, teisėjui ir pan.)

Asociacijos neprivalo derinti visus savo sprendimus su Federacija. Federacija kuruoja tik sportinės žūklės sritį, tai yra tas kas susiję su Lietuvos, Europos ir pasaulio čempionatais.

Devynios asociacijos su Federacijos leidimu (sudarytos dvišalės sutartys) rengia Lietuvos čempionatus. Remiantis Lietuvos Respublikos (LR) Sporto įstatymu sportininkas, kuris dalyvauja aukščiausio rango nacionalinėse varžybose, skaitomas aukšto meistriškumo sportininku (toliau AMS). Aukšto meistriškumo sportas yra finansuojamas (ne pilnai) iš LR biudžeto tik per Federacijas, kurios atitinka Sporto įstatymo reikalavimus. Federacija deda daug pastangų, kad tas finansavimas apskritai būtų. Federacija stengiasi dėl aukšto meistriškumo sportininkų, bet pati iš to nieko negauna, todėl ir buvo Federacijoje priimtas sprendimas dėl sportininkų licencijų.

Tik Federacija gali spręsti klausimus susijusius su Covid-19 sąlygomis, karantino metu buvo galimas tik Aukšto meistriškumo sportas. Ir šiuo metu Lietuvos įstatymuose yra daug išlygų aukšto meistriškumo sportui.

Federacijos planuose yra sportininkų draudimas. Bet kyla šiek tiek nesklandumų, nes nei viena draudimo bendrovė nenori apdrausti sportininkų, kaip fizinių asmenų. Galima apdrausti tik sporto renginį arba kiekvienas sportininkas draudžiasi individualiai. Apdraudus sporto renginį pasirodo, kad sportininkas iš to nieko negauna atsitikus nelaimei. Žinoma Federacija apdraus renginius, bet nelaimės atveju bus problematiška padėti konkrečiai nukentėjusiam, todėl asociacijos kaip varžybų organizatoriai  apsidraudžia įrašydamos į reglamentą ar nuostatus, kad sportininkai atsako patys už save. Sporto įstatyme yra parašyta, kad už renginio dalyvius yra atsakingas organizatorius, todėl bet kokiu atveju Federacija su Asociacijomis dės visas pastangas, kad draudikai dirbtų nukentėjusio sportininko naudai.

Lėšų už sportininkų licencijas panaudojimo tikslai:

 1. Aukšto meistriškumo sportinės žūklės sportininkų virtualus registras federacijos puslapyje sportinezukle.lt ;
 2. Sudarant sportininkų sąrašą rengiamasi atitikti naują Sporto įstatymo projektą, kuriame yra privalomas AMS (aukšto meistriškumo sportas) sportininkų registras;
 3. Mokestis už licencijas: 20 eurų metinį mokestį kiekvienam sportininkui reikia sumokėti Federacijai iki pirmo etapo starto (mokestis mokamas per asociacijas) .
 4. Sportininkai turės teisę startuoti Lietuvos čempionate bet kokioje disciplinoje;
 5. Sportininkai turės teisę kandidatuoti į LT rinktinę, kurią tvirtina Federacija;
 6. Sportininkai pretenduoja į LR valstybinius apdovanojimus už aukštus pasiekimus pasaulio ir Europos čempionatuose;
 7. Sportininkai pretenduoja į Federacijos apdovanojimus už pasiekimus pasaulio ir Europos bei Lietuvos čempionatuose;
 8. Sportininkas bus oficialiai pripažintas federacijos, kad yra Aukšto Meistriškumo Sportininkas;
 9. Federacija turėdama duomenis apie sportininką, greitai ir efektyviai galės išrašyti reikalingus leidimus laisvam judėjimui, vakcinavimui, taip pat pildyti reikalingus duomenis apie LT rinktinių sportininkus;
 10. Federacija ruošiasi kelti teisėjų kvalifikaciją, licencijuoti bei finansuoti sportinės žūklės varžybų teisėjus;
 11. Perspektyvoje sportininkų reitingavimo sistema;
 12. Licencijų atėmimas (anuliavimas) už nusižengimus sportininkams ir teisėjams.
 13. Asociacijų vykdančių Lietuvos čempionatus ir sportininkų dalyvaujančių Lietuvos čempionate kontrolė, kad atitiktų sportinės žūklės varžybų Saugumo taisykles, Etikos kodeksą, atsakomybę už etikos ir  antidopingo pažeidimus bei C.I.P.S. ir FIPS nuostatus.

Federacija pripažįsta Olimpinę chartiją ir yra Tarptautinės sportinės žūklės konfederacijos (C.I.P.S.) narė. Federacija pripažįsta C.I.P.S. kaip pagrindinę organizaciją, tarptautiniu mastu koordinuojančią sportinę žūklę. Federacija savo veikloje vadovaujasi C.I.P.S. statutais, reglamentais ir taisyklėmis. Federacijos pagrindiniai veiklos tikslai:-koordinuoti Federacijos narių veiklą, atstovauti ir ginti Federacijos narių interesus Lietuvos Respublikoje ir užsienyje, sudaryti palankias veiklos sąlygas Federacijos nariams plėtojant tarpusavio ir tarptautinius ryšius su sportinę žūklę propaguojančiomis organizacijomis;-rengti ir vykdyti Federacijos strateginį veiklos planą;-rengti vystomų sporto šakų plėtojimo programas, jas įgyvendinti ir taip prisidėti prie Lietuvos Respublikos valstybinės sporto plėtros strategijos vykdymo;-atlikti vienintelio C.I.P.S. nario Lietuvos Respublikoje pareigas ir naudotis jai suteiktomis teisėmis Lietuvos sportinės žūklės plėtros tikslams siekti;-atitikti aukšto meistriškumo sporto kriterijus bei siekti, kad žūklė būtų sportiškas, kultūringas ir sveikas laisvalaikio praleidimo būdas;-gilinti gamtos pažinimą bei sąlytį su ja, propaguoti gamtosaugines idėjas ir racionalų gamtos turtų panaudojimą bei visomis įmanomomis Lietuvos Respublikos įstatymų nedraudžiamomis priemonėmis užtikrinti gamtos ir jos išteklių gausinimą bei apsaugą.

Lietuvos sportinės žūklės federacija, 2021-12-20.