Lietuvos sportinės žūklės federacijos vykdomojo komiteto patvirtinti visų disciplinų nacionalinių rinktinių formavimo nuostatai bei kriterijai.

 

Sportinės karpių žūklės rinktinės formavimas

I. Bendrosios nuostatos

 1. Šie nuostatai reglamentuoja Lietuvos karpininkų asociacijos (toliau LKA), kandidatų į sportinės karpių žūklės Lietuvos rinktinę, sportinės karpių žūklės Lietuvos rinktinės ir jos kapitonų veiklą, teises, pareigas ir atsakomybę.
 2. Sportinės karpių žūklės Lietuvos rinktinė (toliau Rinktinė) – tai pagal šiuos nuostatus suformuota Lietuvos karpininkų rinktinė, kuri turi teisę atstovauti Lietuvai pasaulio čempionate pagal FIPSed taisykles.

2.1. Komandą sudaro du dalyviai. Varžybų metu galimas vieno dalyvio keitimas. Keičiantis dalyvis turi būti užregistruotas prieš varžybų startą. Paskutinė dalyvių registracija  vyksta prieš pirmą etapą. Sportinius normatyvus turi teisę atlikti tik registruoti komandos dalyviai.

 1. Sportinės karpių žūklės Lietuvos rinktinės sudėtis:

3.1.  trys komandos po du dalyvius (formuojama po Lietuvos čempionato)

3.2.  du atsarginiai nariai ( formuoja kapitonai iš Lietuvos čempionato dalyvių)

3.3.  du rinktinės kapitonai (skiria LKA, punktas nr.8 )

3.4.  rinktinės vadovas (LKA prezidentas arba kitas jo paskirtas asmuo)

 1. Rinktinės kapitonai (toliau – kapitonai) yra LKA išrinkti atstovai visais Rinktinės pasiruošimo ir dalyvavimo Pasaulio čempionate klausimais, tiesiogiai atsakingi rinktinės vadovui. Rinktinės kapitonai turi teisę įgalioti kitą asmenį atstovauti juos Pasaulio čempionate, treniruotėse, susirinkimuose, pasitarimuose.
 2. Rinktinės kandidatai. Rinktinė formuojama vadovaujantis tarpusavio sutarimo, lygiateisiškumo, skaidrumo ir sportiškumo principais iš visų Lietuvos karpininkų, pareiškusių norą tapti kandidatais į rinktinę, susipažinusiais su šiais nuostatais ir su jais sutinkančiais bei sumokėjusiais einamojo Lietuvos čempionato komandos startinį mokestį ir dalyvaujančiais Lietuvos čempionate. Visos įneštos piniginės lėšos naudojamos einamųjų metų Rinktinės formavimo tikslais, vandens telkinių nuomai, kandidatų į Rinktinę rezultatų viešinimui, Rinktinės dalyvavimo pasaulio čempionate bei treniruočių išlaidoms padengti.
 3. Rinktinė formuojama vieninteliu tikslu, – kad Lietuvai sportinės karpių žūklės pasaulio čempionate atstovautų stipriausi Lietuvos čempionato dalyviai.
 4. Už Rinktinės formavimą, Rinktinės dalyvavimą pasaulio čempionate atsakinga LKA. LKA turi teisę įgalioti šias funkcijas atlikti Rinktinės kapitonui ar kitam asmeniui.

II. Kapitonai

 1. Rinktinės kapitonai – visuotinio LKA narių susirinkimo metu, atviro balsavimo būdu, keturių metų kadencijai renkami asmenys. Neišrinkus kapitono, jis paskiriamas LKA valdybos sprendimu. LKA visuotinis susirinkimas turi teisę pakeisti kapitonus, nepasibaigus jų kadencijai.
 2. Kapitonai yra nepriklausomi ir privalo vadovautis tik šiais nuostatais ir karpių sportinės žūklės principais bei vidiniu savo įsitikinimu. Kapitonai yra atsakingi už Rinktinei iškeltų uždavinių įgyvendinimą bei Rinktinės rezultatų viešinimą.
 3. Kapitonai turi sudaryti jaukinimo ir karpių gaudymo strategijos Pasaulio čempionate programą, kuria privalo vadovautis Rinktinės nariai. Prieštaraujantys bei įvairais būdais reiškiantys nepasitikėjimą programai Rinktinės nariai, kapitonų sprendimu, šalinami iš Rinktinės.
 4. Kapitonų teisės:

11.1. organizuoti Rinktinės formavimo veiklą vadovaujantis šiais nuostatais ir sportinio lygiateisiškumo principais;

11.2. tikrinti ir vertinti Rinktinės narių kvalifikaciją.

11.3. vienašaliu sprendimu šalinti rinktinės narį iš Rinktinės sudėties.

 1. Kapitonų pareigos:

12.1. panaudoti visas savo galimybes, žinias ir patirtį vieninteliam tikslui – garbingam Rinktinės dalyvavimui sportinės karpių žūklės pasaulio čempionatuose;

12.2. sąžiningai vykdyti savo veiklą, viešinti kandidatų į Rinktinę ir Rinktinės pasiruošimo bei dalyvavimo pasaulio čempionatuose rezultatus;

12.3. ne vėliau kaip 10 dienų po eilinio pasaulio čempionato pabaigos raštu paviešinti Rinktinės rezultatus čempionate.

12.4. iškelti rinktinės nariams uždavinius bei būti atsakingiems už uždavinių įgyvendinimą.

III. Rinktinės formavimas ir Rinktinės nariai

 1. Rinktinės narius sudaro trys komandos po du dalyvius ir du atsarginiai dalyviai, kurie dalyvavo paskutiniame Lietuvos sportinės karpių žūklės čempionate (jeigu Lietuvos sportinės karpių žūklės varžybų reglamentas nenurodo kitaip) ir pirmieji įvykdo visus sportinius normatyvus. Pirmumo teisę atlikti sportinius normatyvus turi aukštesnę vietą Lietuvos čempionate užėmusi komanda. Kiekvienoje komandoje privalo būti vienas dalyvis atlikęs visus sportinius normatyvus.

Rinktinės nariais gali būti  Lietuvos piliečiai neatstovavę kitos valstybės pasaulio žūklės čempionate.

 1. Kapitonai sprendžia kurie dalyviai būna sektoriuje pasaulio čempionato metu.
 2. Nenumatytais atvejais, sportinių normatyvų atlikimo metu ar pasaulio čempionato metu (trauma, nelaimė, blogos oro sąlygos ar pan.), sprendimus priima kapitonai.
 3. 16. Sportiniai normatyvai:

16.1. Metimas į tolį 150 metrų. Metama ne plonesniu nei 0,25 valu, su sistemėle ir kabliuku ant kurio turi būti ne mažesnis nei 18 mm. boilis. Metimas įskaitomas tik 20 metrų pločio ,,koridoriuje“ ir ne trumpesnis nei 150 metrų nuo išmetimo linijos. Metimą atlieka vienas komandos narys tris kartus.

16.2. Metimas su markeriu 150 metrų. Markeris numetamas ir iškeliamas į vandens paviršių. Metimą atlieka vienas komandos narys tris kartus. Metimas įskaitomas tik 20 metrų pločio ,,koridoriuje“ ir ne trumpesnis nei 150 metrų nuo išmetimo linijos.

16.3. Metimas su spomba arba raketa 150 metrų. (Spombos arba raketos diametrai gali būti įvairūs, bet turi atitikti FIPSed taisyklių reikalavimus t.y. ilgis iki 20 cm., plotis iki 5 cm.). Metimą atlieka vienas komandos narys tris kartus. Metimas įskaitomas tik 20 metrų pločio ,,koridoriuje“ ir ne trumpesnis nei 150 metrų nuo išmetimo linijos.

 1. Rinktinė suformuojama oficialiu Lietuvos karpininkų asociacijos vadovo sprendimu po to kai Rinktinės nariai vieningai sutaria, kad Rinktinė susiformavo ir kai gaunamas Rinktinės kapitono pranešimas, jog Rinktinė suformuota. Tik po šio sprendimo meškeriotojai tampa oficialiais Rinktinės nariais.
 2. Rinktinės nario teisės:

18.1. turėti asmeninį rėmėją, bet neturi teises jo savarankiskai reklamuoti per pasaulio cempionata.

18.2. teikti pasiūlymus dėl karpių jaukinimo ir gaudymo strategijos;

18.3. rinktinės narys turi ir kitas, žvejų – sportininkų visuotinai pripažįstamas teises, kurios nevaržo Rinktinės įsipareigojimų ir neperžengia bendrųjų etikos normų.

 1. Rinktinės nario pareigos:

19.1. vykdyti Rinktinės kapitonų nurodymus;

19.2. finansiškai prisidėti prie Rinktinės dalyvavimo pasaulio čempionate;

19.3. dalintis savo patirtimi ir žiniomis su kitais Rinktinės nariais;

19.4. vadovautis Kapitonų sudaryta karpių jaukinimo ir gaudymo strategija Pasaulio čempionate.

19.5. reklamuoti Rinktinės rėmėjus pasaulio čempionate.

19.6. pagal asmenines savybes būti priimtinu komandos nariu daugumai Rinktinės narių ir kapitonams.

19.7. turėti sveikatos draudimą.

19.8. rinktinės nariai privalo pasirūpinti reikiama kokybiška įranga taip, kad nekiltų problemų pasaulio čempionato metu dėl įrangos trūkumo.

Komanda dalyvaujanti pasaulio čempionate privalo turėti ne mažiau kaip:

 • 8 žvejybines, 1 markerinę ir 2 spoodines meškeres;
 • 2 matus-lovius;
 • 2 samčius žuviai, atitinkančius FIPS taisykles;
 • 10 maišų karpiams laikyti;
 • spombos ir raketos – 10 vnt., kobros – 4 vnt. markeriai 4 vnt.;
 • 2 komlektus neperlyjamos aprangos.

IV. Dalyvavimo sportinės karpių žūklės pasaulio čempionate išlaidos

 1. Pasaulio čempionato startinius mokesčius, FIPSed narystės mokesčius, žuvų jaukinimo išlaidas susijusias su Pasaulio čempionatu, žūklės įrangos nugabenimo į Pasaulio čempionatą, bendros Rinktinės aprangos bei atributikos išlaidas susijusias su Pasaulio čempionatu, apmoka Lietuvos karpininkų asociacija.
 2. Kelionės, apgyvendinimo bei maistpinigių išlaidas susijusias su Pasaulio čempionatu, apsimoka kiekvienas individualiai. Esant galimybei šias išlaidas, dalinai arba visas, gali padengti Lietuvos karpininkų asociacija.
 3. Dalyvavimo atrankoje į Rinktinę, Rinktinės pasiruošimo pasaulio čempionatui ir treniruočių proceso kaštus dengia kiekvienas karpininkas ir Rinktinės kapitonai individualiai. Esant galimybei šias išlaidas, dalinai arba visas, gali padengti Lietuvos karpininkų asociacija.
 4. Lietuvos karpininkų asociacijos valdyba kiekvienais metais po Lietuvos čempionato nustato kaip ir kokia apimtimi remia Rinktinę.

V. Baigiamosios nuostatos

 1. Šie nuostatai gali būti keičiami rašytiniu Lietuvos karpininkų asociacijos valdybos sprendimu.
 2. Už šių nuostatų įgyvendinimą atsako Lietuvos karpininkų asociacijos valdyba ir Rinktinės kapitonai.
 3. Rinktinės narys, pažeidęs šiuos nuostatus neturi teisės dalyvauti Pasaulio čempionate.
 4. Rinktinės nario pareigas ir reikalavimus bet kada gali patikrinti Rinktinės kapitonai.
 5. Atranka į rinktinę organizuojama pagal Lietuvos karpininkų asociacijos vadovo patvirtintą varžybų reglamentą ir varžybų taisykles.
 6. Diskvalifikuota komanda arba narys netenka teisės į visus sumokėtus mokesčius.

.

Plūdinės sportinės žūklės rinktinių formavimas

(nauja redakcija nuo 2024-05-06)

 1. Už Lietuvos sportinės žūklės plūdine meškere nacionalinės rinktinės (toliau – Rinktinės) formavimą, rinktinės dalyvavimą Pasaulio ir/ar Europos plūdinės žūklės čempionate atsakinga Lietuvos plūdinės žūklės sporto asociacija. Dalyvavimui Pasaulio ir/ar Europos  čempionate gali būti formuojama tos pačios sudėties rinktinė arba dvi skirtingos Rinktinės.
 2. Rinktinės sudėtis: penki arba šeši sportininkai, vienas arba du treneriai (kitaip dar vadinami kapitonai), rinktinės vadovas (LPŽSA prezidentas arba kitas jo paskirtas asmuo), rinktinės padėjėjai.
 3. Rinktinės sportininkais gali būti visi Lietuvos sportinės žūklės plūdine meškere  čempionato dalyviai, pareiškę norą tapti rinktinės nariais, susipažinusiais su šiais nuostatais ir su jais sutinkančiais bei sumokėjusiais einamojo Lietuvos sportinės žūklės plūdine meškere čempionato startinį mokestį, dalyvaujantys jame. Išimties atveju Rinktinės kandidatais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai, pasiekę aukštus rezultatus kitų šalių plūdinės žūklės čempionatuose.
 4. Klubui, einamais metais tapusiu Čempionato nugalėtoju komandinėje įskaitoje, suteikiama teisė siūlyti sportininkus, trenerius, pagalbininkus Rinktinei dalyvavimui sekančių metų Pasaulio ir/ar Europos plūdinės žūklės čempionate. Jei Čempionato nugalėtojų komandos nariai nusprendžia dalyvauti tik Pasaulio ar Europos plūdinės žūklės čempionate, dalyvavimui kitame čempionate Rinktinė formuojama Čempionate antrą vietą užėmusios komandos pagrindu (atsisakius antrą vietą Čempionate užėmusiai komandai – siūloma iš eilės žemesnes vietas Čempionate užėmusioms komandoms).  Jei Rinktinė ketina dalyvauti Pasaulio ir Europos plūdinės žūklės čempionatuose, prioritetas teikiamas Pasaulio čempionatui
 5. Klubas, kurio pagrindu formuojama Rinktinė, reikalui esant gali siūlyti į rinktinę įtraukti ne šio klubo sportininkus, laikantis einamųjų metų Čempionato asmeniniais rezultatais (reitingu).
 6. Rinktinės trenerių arba trenerio kandidatūras gali siūlyti Rinktinės sportininkai ir Rinktinės vadovas. Rinktinės trenerius arba trenerį balsų dauguma iš kandidatų išsirenka Rinktinės sportininkai.  Rinktinės  vadovas tvirtina išrinktus trenerius arba trenerį. Rinktinės treneriai rūpinasi Rinktinės pasiruošimo ir dalyvavimo Pasaulio ir/ar Europos plūdinės žūklės čempionate klausimais, yra tiesiogiai atsakingi Rinktinės vadovui.
 7. Atstovavimui sekančių metų Pasaulio Klubų čempionate komandą formuoja klubas, einamųjų metų sezone iškovojęs aukščiausią vietą.  Jei organizatoriai leidžia dalyvauti dviem klubams, antrą komandą formuoja klubas, einamųjų metų sezone iškovojęs antrą vietą. Klubui atsisakius, jo vietą užimti siūloma klubams eiliškumo tvarka pagal reitingą. Pagal poreikius klubą galima sustiprinti kitų klubų sportininkais arba užsienio šalių sportininkais, kaip numatyta FIPSed taisyklėse.
 8. Rinktinės sportininkus, trenerius ir Klubus, kurie atstovauja Lietuvos Respubliką, tvirtina Asociacijos prezidentas  iki sausio 15 d.
 9. Suformuotas sportinės žūklės plūdine meškere Lietuvos nacionalines rinktines arba klubo Pasaulio klubų čempionatui komandos sudėtis, Asociacijos prezidentas praneša Lietuvos sportinės žūklės federacijai el. paštu tomasbudas@inbox.lt  iki sausio 31 dienos.
 10. Nenumatytais atvejais rinktinių sudėtis keičia Lietuvos plūdinės žūklės sporto asociacijos prezidentas.

.

Poledinės sportinės žūklės rinktinės formavimas

 

LIETUVOS POLEDINĖS SPORTINĖS ŽŪKLĖS RINKTINĖS FORMAVIMO

 NUOSTATAI

 

 1. Bendrosios nuostatos

 

 1. Šie nuostatai reglamentuoja Lietuvos poledinės žūklės sporto asociacijos (toliau LPŽSA), kandidatų į poledinės sportinės žūklės Lietuvos rinktinę, poledinės sportinės žūklės Lietuvos rinktinės ir jos trenerių veiklą, teises, pareigas ir atsakomybę.
 2. Lietuvos poledinės sportinės žūklės rinktinė (toliau Rinktinė) – pagal šiuos nuostatus suformuota Lietuvos poledinės sportinės žūklės rinktinė, kuri turi teisę atstovauti Lietuvai pasaulio čempionate pagal FIPSed taisykles.
 3. Lietuvos poledinės sportinės žūklės Rinktinės sudėtis:

3.1. šeši sportininkai;

3.2.du rinktinės treneriai;

3.3. rinktinės vadovas (LPŽSA prezidentas arba kitas jo paskirtas asmuo);

3.4. trenerių padėjėjai.

 1. Rinktinės treneriai (toliau – treneriai) yra LPŽSA išrinkti atstovai kurie rūpinasi visais Rinktinės pasiruošimo ir dalyvavimo Pasaulio čempionate klausimais.
 2. Rinktinės kandidatai-sportininkai. Rinktinė formuojama vadovaujantis tarpusavio sutarimo, lygiateisiškumo, skaidrumo ir sportiškumo principais iš visų Lietuvos poledinės žūklės čempionato dalyvių, kurie yra susipažinę su šiais nuostatais ir su jais sutinka bei kurie yra sumokėję einamojo Lietuvos čempionato startinį mokestį ir dalyvauja Lietuvos čempionate. Rinktinė formuojama vieninteliu tikslu, – kad Lietuvai poledinės sportinės žūklės pasaulio čempionate atstovautų stipriausi Lietuvos čempionato dalyviai.
 3. Už Rinktinės formavimą, Rinktinės dalyvavimą pasaulio čempionate atsakinga LPŽSA.

 

 1. Treneriai
 1. Rinktinės treneriai – klubų dalyvaujančių Lietuvos poledinės žūklės čempionate treneriai.

7.1. Pirmuoju treneriu tampa tas treneris, kurio komanda, paskutinių keturių metų reitinginiuose Lietuvos poledinės sportinės žūklės čempionato etapuose ir pasiekė aukščiausią rezultatą bendrame reitinge.

7.2. Antruoju treneriu tampa tas treneris, kurio komanda, paskutinių keturių metų reitinginiuose Lietuvos poledinės sportinės žūklės čempionato etapuose ir pasiekė antrą aukščiausią rezultatą bendrame reitinge.

 1. Rinktinės treneriai tiesiogiai atsakingi rinktinės vadovui.
 2. Treneriai yra nepriklausomi ir privalo vadovautis tik šiais nuostatais ir poledinės sportinės žūklės principais bei FIPSed taisyklėmis.
 3. Treneriai yra atsakingi už Rinktinei iškeltų uždavinių įgyvendinimą bei Rinktinės rezultatų viešinimą.
 4. Treneriai yra atsakingi už Rinktinei iškeltų uždavinių įgyvendinimą bei Rinktinės rezultatų viešinimą.
 5. Treneriai gali pakviesti į rinktinę padėjėjus (toliau trenerių padėjėjai).  Trenerių padėjėjai gali būti ir ne Lietuvos piliečiai.
 6. Trenerių teisės:

13.1. formuoti rinktinę vadovaujantis šiais nuostatais ir sportinio lygiateisiškumo principais;

13.2. tikrinti ir vertinti Rinktinės narių kvalifikaciją;

13.3. organizuoti Rinktinės stovyklas;

13.4. organizuoti Rinktinės narių atranką;

13.5. organizuoti Rinktinės trenerių padėjėjų atranką;

13.6. Su rinktinės vadovo sutikimu, šalinti iš rinktinės prieštaraujančius, bei įvairiais būdais reiškiančius nepasitikėjimą programa, Rinktinės narius ir trenerių padėjėjus.

 1. Trenerių pareigos:

14.1. panaudoti visas savo galimybes, žinias ir patirtį vieninteliam tikslui – Rinktinės dalyvavimui poledinės sportinės žūklės pasaulio čempionatuose;

14.2. sąžiningai vykdyti savo veiklą, viešinti kandidatų į Rinktinę ir Rinktinės pasiruošimo bei dalyvavimo pasaulio čempionatuose rezultatus;

14.3. ne vėliau kaip per 10 dienų po pasaulio čempionato pabaigos raštu paviešinti Rinktinės rezultatus.

14.4. iškelti rinktinės nariams uždavinius bei rūpintis jų įgyvendinimu.

14.5. privalo laikytis ir atitikti:

LSŽF etikos kodeksas

Sportinės žūklės saugumo taisykles

Atsakomybė už etikos ir antidopingo pažeidimus

https://www.sportinezukle.lt/teisine-informacija/

III. Rinktinės formavimas ir Rinktinės nariai

 1. Rinktinės nariais gali būti tik  Lietuvos Respublikos piliečiai nei karto neatstovavę kitos valstybės pasaulio žūklės čempionate.
 2. Rinktinės narius sudaro penki sportininkai, kurie dalyvavo paskutinių keturių metų reitinginiuose Lietuvos poledinės sportinės žūklės čempionato etapuose ir pasiekė aukščiausią rezultatą bendrame reitinge.
 3. Formuojant rinktinę jei viename sezone bus įvykę tik trys etapai visi trys yra įskaitiniai, jeigu keturi ir daugiau vienas iš blogiausių etapų išbraukiamas.
 4. Vienam ar keliems kandidatams atsisakius stoti į Rinktinę ir atstovauti Lietuvą pasaulio čempionate, į jų vietą kviečiami sekantys kandidatai pagal reitingą iš šešių paskutinių Lietuvos poledinės sportinės žūklės čempionato etapų (neįskaitant vieno blogiausio).
 5. Šeštą rinktinės narį renkasi  pirmas treneris ir antras treneris bendru sutarimu iš paskutinių keturių metų čempionatų.
 6. Treneriai sprendžia kuris rinktinės dalyvis bus atsarginis (R) pasaulio čempionato metu.
 7. Rinktinė suformuojama oficialiu Lietuvos poledinės sportinės žūklės asociacijos prezidento sprendimu, po to kai gaunamas Rinktinės trenerių  pranešimas ir kandidatai vieningai sutaria, jog Rinktinė suformuota. Tik po šio sprendimo kandidatai tampa oficialiais Rinktinės nariais.
 8. Rinktinės nario teisės:.

21.1. turėti asmeninį rėmėją. Tačiau nariui draudžiama savarankiškai reklamuoti rėmėją nuo tos dienos kai sužinojo, ar turėjo sužinoti, kad tapo rinktinės nariu iki tos dienos, kai po pasaulio čempionato pabaigos praeis vienas mėnuo;

21.2. teikti pasiūlymus dėl jaukinimo ir gaudymo strategijos;

21.3.  rinktinės narys turi ir kitas, žvejų – sportininkų visuotinai pripažįstamas teises, kurios nevaržo Rinktinės įsipareigojimų ir neperžengia bendrųjų etikos normų.

 1. Rinktinės nario pareigos:

22.1. vykdyti Rinktinės trenerių nurodymus;

22.2. finansiškai prisidėti prie Rinktinės dalyvavimo pasaulio čempionate;

22.3.  dalintis savo patirtimi ir žiniomis su kitais Rinktinės nariais;

22.4.  vadovautis trenerių sudaryta  jaukinimo ir gaudymo strategija Pasaulio čempionate;

22.5. reklamuoti Rinktinės rėmėjus nuo tos dienos kai sužinojo  ar turėjo sužinoti, kad tapo rinktinės nariu viso pasaulio čempionato metu ir mėnesį po jo pasibaigimo;

22.6. turėti sveikatos draudimą;

22.7. rinktinės nariai privalo pasirūpinti reikiamu kiekiu kokybiškos įrangos tam, kad nekiltų problemų pasaulio čempionato metu dėl įrangos trūkumo;

22.8.  rinktinės nariai privalo laikytis trenerių nustatyto dienos rėžimo treniruočių ir varžybų metu.

22.9.  rinktinės nariams vartoti alkoholį treniruočių ir varžybų dienomis draudžiama.

22.10. pagal asmenines savybes būti priimtinu komandos nariu daugumai Rinktinės narių ir kapitonams

22.11. privalo laikytis ir atitikti:

LSŽF etikos kodeksas

Sportinės žūklės saugumo taisykles

Atsakomybė už etikos ir antidopingo pažeidimus

https://www.sportinezukle.lt/teisine-informacija/

                            IV. Dalyvavimo poledinės žūklės pasaulio čempionate išlaidos

 1. Pasaulio čempionato startinius mokesčius, FIPSed narystės mokesčius, žuvų jaukinimo išlaidas, žūklės įrangos nugabenimo į Pasaulio čempionatą, bendros Rinktinės aprangos bei atributikos išlaidas susijusias su Pasaulio čempionatu, apmoka Lietuvos poledinės sportinės žūklės asociacija.
 2. Kelionės,  apgyvendinimo bei maistpinigių išlaidas susijusias su Pasaulio čempionatu, apsimoka kiekvienas narys individualiai. Esant galimybei šias išlaidas, dalinai arba visas, gali padengti Lietuvos poledinės sportinės žūklės
 3. Dalyvavimo atrankoje į Rinktinę, Rinktinės pasiruošimo pasaulio čempionatui ir treniruočių proceso kaštus dengia kiekvienas kandidatas ir Rinktinės treneriai individualiai. Esant galimybei šias išlaidas, dalinai arba visas, gali padengti Lietuvos poledinės sportinės žūklės asociacija.

V. Baigiamosios nuostatos

 1. Šie nuostatai gali būti keičiami rašytiniu Lietuvos poledinės sportinės žūklės asociacijos visuotinio susirinkimo sprendimu.
 2. Už šių nuostatų įgyvendinimą atsako Lietuvos poledinės sportinės žūklės asociacija ir Rinktinės treneriai.
 3. Rinktinės narys, pažeidęs šiuos nuostatus, Rinktinės trenerių sprendimu, gali prarasti teisę dalyvauti Pasaulio čempionate.
 4. Rinktinės narys pažeidęs 22 punkto nuostatas yra diskvalifikuojamas ir praranda teisę dalyvauti einamajame pasaulio čempionate.
 5. Rinktinės nario įrankius bei įrangą bet kada gali patikrinti Rinktinės treneriai.
 6. Atranka į rinktinę organizuojama pagal Lietuvos poledinės žūklės asociacijos prezidento patvirtintą varžybų reglamentą ir varžybų taisykles.
 7. Diskvalifikuotas Rinktinės narys netenka teisės į visus sumokėtus mokesčius.

.

Dugninės (feeder) sportinės žūklės rinktinės formavimas 

Rinktinė atstovausianti Lietuvos Respubliką tarptautinėse varžybose renkama vadovaujantis šiais principais:

Jaunių rinktinė – U25

Lietuvos rinktinė formuojama iš Lietuvos čempionate dalyvaujančių sportininkų.

Rinktinė atstovausianti Lietuvos Respubliką U25 pasaulio čempionate. 2024 metų Lietuvos rinktinės nariais tampa 4 sportininkai parodę geriausią rezultatą 2024 metų Lietuvos U25 čempionato bendrame reitinge, penktą sportininką renkasi treneriai (sportininkui iš stipriausio ketverto, atsisakius ar dėl kitų priežasčių negalint atstovauti rinktinei, į rinktinę patenka sekantis pagal reitingą esantis sportininkas).

Suaugusių rinktinė

Lietuvos rinktinė formuojama iš Lietuvos čempionate dalyvaujančių sportininkų.

2025 metų Lietuvos rinktinės nariais tampa penki sportininkai parodę geriausius rezultatus per penkis etapus (minus vienas blogiausią etapą) įvykusius 2024  ir 2025 metais iki 2025 metų pasaulio čempionato. Sportininkui iš stipriausio penketuko atsisakius ar dėl kitų priežasčių negalint atstovauti rinktinei, į rinktinę patenka sekantis pagal reitingą esantis sportininkas. Šeštą sportininką renkasi treneriai ir rinktinės vadovas bendru sutarimu iš 2024 ir 2025 metų Lietuvos čempionato dalyvių.

Sportininkas patenkantis į rinktinę ir išreiškęs norą vykti atstovauti Lietuvą tarptautinėse varžybose, bet be pateisinamos priežasties likus mažiau kaip 3 mėnesiams atsisakęs vykti į tarptautines varžybas, diskvalifikuojamas 2 metams iš Asociacijos rengiamų varžybų.

.

Dugninės meškerės metodo (Method feeder) rinktinės formavimas

 1. Šis reglamentas apibrėžia Lietuvos dugninės meškerės metodo nacionalinės rinktinės (toliau vadinama – Nacionaline rinktine) formavimo principus Pasaulio, Europos čempionatams, Pasaulio klubų čempionatui (kai formuojama Lietuvos dugninės meškerės metodo klubų komanda) ir kitoms tarptautinėms varžyboms.
 2. Nacionalinę rinktinę formuoja Dugninės meškerės metodo asociacija (toliau vadinama Asociacija).
 3. Nacionalinės rinktinės kandidatais gali būti Lietuvos dugninės meškerės (Method feeder) čempionato dalyviai, pasiekę geriausius rezultatus praėjusių metų sezone, atsižvelgiant į einamų metų sezone įvykusių etapų rezultatus.
 4. Nacionalinės rinktinės vadovu yra Asociacijos prezidentas, o jam negalint dalyvauti konkrečiose varžybose – jo paskirtas kitas Asociacijos valdybos narys. Nacionalinės rinktinės treneris skiriamas Asociacijos valdybos posėdyje ne mažiau kaip 1 metų laikotarpiui.
 5. Nacionalinės rinktinės vadovas ir Nacionalinės rinktinės treneris į Nacionalinę rinktinę kviečia geriausius rezultatus praėjusių metų sezone pasiekusius kandidatus, o jei jie negali arba atsisako dalyvauti – kviečiami iš eilės toliau pagal reitingą esantys kandidatai. Kitus pagalbinius trenerius, bei rinktinės padėjėjus Nacionalinės rinktinės vadovas ir Nacionalinės rinktinės treneris kviečia bendru sutarimu, atsižvelgiant į čempionatų ar tarptautinių varžybų specifiką. Nacionalinėje rinktinėje narių skaičius nustatomas pagal FIPSed reikalavimus.
 6. Atstovavimui Pasaulio klubų čempionate komanda formuojama praėjusį sezoną stipriausios Lietuvos dugninės meškerės (Method feeder) čempionato komandos pagrindu, pagal poreikius ją sustiprinant kitų klubų sportininkais arba užsienio šalių sportininkais, kaip numatyta FIPSed taisyklėse.

Spiningavimo iš valčių rinktinės formavimas

Lietuvos spiningautojų rinktinė formuojama iš ekipažų, dalyvaujančių Lietuvos Spiningautojų Lygos
paskutiniame čempionate.

Lietuvos spiningautojų lygos (toliau LSL) čempionatas vykdomas keturiais etapais.

Ekipažų reitingas išvedamas pagal keturių etapų užimtų vietų sumą. Jeigu ekipažas dėl kokios nors priežasties negalės dalyvauti visuose etapuose, tai už kiekvieną praleistą etapą jis gauna taškų skaičių, lygų visų dalyvavusių dalyvių skaičiui per visą čempionatą (pvz.: per visą čempionatą dalyvavo iš viso 50 ekipažų,tai nedalyvaudamas etape ekipažas gauna 50 baudos tašku). Tokiu būdu ekipažas,turintis sezono pabaigoje mažiausią taškų sumą, tampa pirmas reitingų lentelėje. Jeigu taškų skaičius lygus, aukščiau reitingo lentelėje atsiduria ekipažas,kurio visų etapų turų taškų suma yra mažesnė. Jei bendra taškų suma sutampa, aukštesnę vietą užima ekipažas, sugavęs didesnį bendrą žuvų svorį. Ekipažą  gali atstovauti ir vienas iš  ekipažo nariu ,negalint dalyvauti antram dalyviui baudos taškai ekipažui neskiriami.

Jei ekipažo rezultatas už pažeidimus buvo anuliuotas jei ekipažas buvo diskvalifikuojamas etape, tai jis gauna taškų sumą lygią, bendram einamojo sezono dalyvių skaičiui + 3 baudos taškai, (pvz.: per visą čempionatą dalyvavo 50 ekipažų ,tai už diskvalifikavimą ekipažas gauna 53 baudos taškus).

Dalyviai, dėl kokios nors priežasties negalintys dalyvauti varžybose Lietuvos rinktinės sudėtyje, jo vietą užima sekantys pagal reitingą stovintys dalyviai. Pinigai, skirti Lietuvos rinktinės dalyvių atstovavimui tarptautinėse varžybose, nedalomi ir negali būti išmokėti kaip kompensacija negalintiems ar atsisakiusiems atstovauti rinktinę.

Lietuvos rinktinė renkama sekantiems metams, jos sudėtį sudaro trys stipriausi einamųjų metų (sezono) ekipažai, treneris, komandos vadovas.

Treneris, komandos vadovas skiriamas balsavimo būdu.

.

Žūklės museline meškere rinktinės formavimas

Rinktines formavimo nuostatai, muselinė 2022.

Rinktines formavimo nuostatai, muselinė 2023.

Rinktines formavimo nuostatai, muselinė 2024.

Upėtakių (Trout Area) sportinio gaudymo rinktinės formavimas

 1. Lietuvos rinktinė formuojama iš Lietuvos čempionato dalyvių.
 2. Rinktinė formuojama iš 5 geriausių pagal reitingą sportininkų. 4 pagrindiniai sportininkai ir 1 atsarginis.
 3. Suformuotas nacionalines rinktines arba klubus tvirtina Lietuvos upėtakių sportinio gaudymo asociacija LUSGA  ir praneša Lietuvos sportinės žūklės federacijai.