Lietuvos sportinės žūklės federacijos vykdomojo komiteto patvirtinti visų disciplinų nacionalinių rinktinių formavimo nuostatai bei kriterijai.

 

Sportinės karpių žūklės rinktinės formavimas

I. Bendrosios nuostatos

 1. Šie nuostatai reglamentuoja Lietuvos karpininkų asociacijos (toliau LKA), kandidatų į sportinės karpių žūklės Lietuvos rinktinę, sportinės karpių žūklės Lietuvos rinktinės ir jos kapitonų veiklą, teises, pareigas ir atsakomybę.
 2. Sportinės karpių žūklės Lietuvos rinktinė (toliau Rinktinė) – tai pagal šiuos nuostatus suformuota Lietuvos karpininkų rinktinė, kuri turi teisę atstovauti Lietuvai pasaulio čempionate pagal FIPSed taisykles.

2.1. Komandą sudaro du dalyviai. Varžybų metu galimas vieno dalyvio keitimas. Keičiantis dalyvis turi būti užregistruotas prieš varžybų startą. Paskutinė dalyvių registracija  vyksta prieš pirmą etapą. Sportinius normatyvus turi teisę atlikti tik registruoti komandos dalyviai.

 1. Sportinės karpių žūklės Lietuvos rinktinės sudėtis:

3.1.  trys komandos po du dalyvius (formuojama po Lietuvos čempionato)

3.2.  du atsarginiai nariai ( formuoja kapitonai iš Lietuvos čempionato dalyvių)

3.3.  du rinktinės kapitonai (skiria LKA, punktas nr.8 )

3.4.  rinktinės vadovas (LKA prezidentas arba kitas jo paskirtas asmuo)

 1. Rinktinės kapitonai (toliau – kapitonai) yra LKA išrinkti atstovai visais Rinktinės pasiruošimo ir dalyvavimo Pasaulio čempionate klausimais, tiesiogiai atsakingi rinktinės vadovui. Rinktinės kapitonai turi teisę įgalioti kitą asmenį atstovauti juos Pasaulio čempionate, treniruotėse, susirinkimuose, pasitarimuose.
 2. Rinktinės kandidatai. Rinktinė formuojama vadovaujantis tarpusavio sutarimo, lygiateisiškumo, skaidrumo ir sportiškumo principais iš visų Lietuvos karpininkų, pareiškusių norą tapti kandidatais į rinktinę, susipažinusiais su šiais nuostatais ir su jais sutinkančiais bei sumokėjusiais einamojo Lietuvos čempionato komandos startinį mokestį ir dalyvaujančiais Lietuvos čempionate. Visos įneštos piniginės lėšos naudojamos einamųjų metų Rinktinės formavimo tikslais, vandens telkinių nuomai, kandidatų į Rinktinę rezultatų viešinimui, Rinktinės dalyvavimo pasaulio čempionate bei treniruočių išlaidoms padengti.
 3. Rinktinė formuojama vieninteliu tikslu, – kad Lietuvai sportinės karpių žūklės pasaulio čempionate atstovautų stipriausi Lietuvos čempionato dalyviai.
 4. Už Rinktinės formavimą, Rinktinės dalyvavimą pasaulio čempionate atsakinga LKA. LKA turi teisę įgalioti šias funkcijas atlikti Rinktinės kapitonui ar kitam asmeniui.

II. Kapitonai

 1. Rinktinės kapitonai – visuotinio LKA narių susirinkimo metu, atviro balsavimo būdu, keturių metų kadencijai renkami asmenys. Neišrinkus kapitono, jis paskiriamas LKA valdybos sprendimu. LKA visuotinis susirinkimas turi teisę pakeisti kapitonus, nepasibaigus jų kadencijai.
 2. Kapitonai yra nepriklausomi ir privalo vadovautis tik šiais nuostatais ir karpių sportinės žūklės principais bei vidiniu savo įsitikinimu. Kapitonai yra atsakingi už Rinktinei iškeltų uždavinių įgyvendinimą bei Rinktinės rezultatų viešinimą.
 3. Kapitonai turi sudaryti jaukinimo ir karpių gaudymo strategijos Pasaulio čempionate programą, kuria privalo vadovautis Rinktinės nariai. Prieštaraujantys bei įvairais būdais reiškiantys nepasitikėjimą programai Rinktinės nariai, kapitonų sprendimu, šalinami iš Rinktinės.
 4. Kapitonų teisės:

11.1. organizuoti Rinktinės formavimo veiklą vadovaujantis šiais nuostatais ir sportinio lygiateisiškumo principais;

11.2. tikrinti ir vertinti Rinktinės narių kvalifikaciją.

11.3. vienašaliu sprendimu šalinti rinktinės narį iš Rinktinės sudėties.

 1. Kapitonų pareigos:

12.1. panaudoti visas savo galimybes, žinias ir patirtį vieninteliam tikslui – garbingam Rinktinės dalyvavimui sportinės karpių žūklės pasaulio čempionatuose;

12.2. sąžiningai vykdyti savo veiklą, viešinti kandidatų į Rinktinę ir Rinktinės pasiruošimo bei dalyvavimo pasaulio čempionatuose rezultatus;

12.3. ne vėliau kaip 10 dienų po eilinio pasaulio čempionato pabaigos raštu paviešinti Rinktinės rezultatus čempionate.

12.4. iškelti rinktinės nariams uždavinius bei būti atsakingiems už uždavinių įgyvendinimą.

III. Rinktinės formavimas ir Rinktinės nariai

 1. Rinktinės narius sudaro trys komandos po du dalyvius ir du atsarginiai dalyviai, kurie dalyvavo paskutiniame Lietuvos sportinės karpių žūklės čempionate (jeigu Lietuvos sportinės karpių žūklės varžybų reglamentas nenurodo kitaip) ir pirmieji įvykdo visus sportinius normatyvus. Pirmumo teisę atlikti sportinius normatyvus turi aukštesnę vietą Lietuvos čempionate užėmusi komanda. Kiekvienoje komandoje privalo būti vienas dalyvis atlikęs visus sportinius normatyvus.

Rinktinės nariais gali būti  Lietuvos piliečiai neatstovavę kitos valstybės pasaulio žūklės čempionate.

 1. Kapitonai sprendžia kurie dalyviai būna sektoriuje pasaulio čempionato metu.
 2. Nenumatytais atvejais, sportinių normatyvų atlikimo metu ar pasaulio čempionato metu (trauma, nelaimė, blogos oro sąlygos ar pan.), sprendimus priima kapitonai.
 3. 16. Sportiniai normatyvai:

16.1. Metimas į tolį 150 metrų. Metama ne plonesniu nei 0,25 valu, su sistemėle ir kabliuku ant kurio turi būti ne mažesnis nei 18 mm. boilis. Metimas įskaitomas tik 20 metrų pločio ,,koridoriuje“ ir ne trumpesnis nei 150 metrų nuo išmetimo linijos. Metimą atlieka vienas komandos narys tris kartus.

16.2. Metimas su markeriu 150 metrų. Markeris numetamas ir iškeliamas į vandens paviršių. Metimą atlieka vienas komandos narys tris kartus. Metimas įskaitomas tik 20 metrų pločio ,,koridoriuje“ ir ne trumpesnis nei 150 metrų nuo išmetimo linijos.

16.3. Metimas su spomba arba raketa 150 metrų. (Spombos arba raketos diametrai gali būti įvairūs, bet turi atitikti FIPSed taisyklių reikalavimus t.y. ilgis iki 20 cm., plotis iki 5 cm.). Metimą atlieka vienas komandos narys tris kartus. Metimas įskaitomas tik 20 metrų pločio ,,koridoriuje“ ir ne trumpesnis nei 150 metrų nuo išmetimo linijos.

 1. Rinktinė suformuojama oficialiu Lietuvos karpininkų asociacijos vadovo sprendimu po to kai Rinktinės nariai vieningai sutaria, kad Rinktinė susiformavo ir kai gaunamas Rinktinės kapitono pranešimas, jog Rinktinė suformuota. Tik po šio sprendimo meškeriotojai tampa oficialiais Rinktinės nariais.
 2. Rinktinės nario teisės:

18.1. turėti asmeninį rėmėją, bet neturi teises jo savarankiskai reklamuoti per pasaulio cempionata.

18.2. teikti pasiūlymus dėl karpių jaukinimo ir gaudymo strategijos;

18.3. rinktinės narys turi ir kitas, žvejų – sportininkų visuotinai pripažįstamas teises, kurios nevaržo Rinktinės įsipareigojimų ir neperžengia bendrųjų etikos normų.

 1. Rinktinės nario pareigos:

19.1. vykdyti Rinktinės kapitonų nurodymus;

19.2. finansiškai prisidėti prie Rinktinės dalyvavimo pasaulio čempionate;

19.3. dalintis savo patirtimi ir žiniomis su kitais Rinktinės nariais;

19.4. vadovautis Kapitonų sudaryta karpių jaukinimo ir gaudymo strategija Pasaulio čempionate.

19.5. reklamuoti Rinktinės rėmėjus pasaulio čempionate.

19.6. pagal asmenines savybes būti priimtinu komandos nariu daugumai Rinktinės narių ir kapitonams.

19.7. turėti sveikatos draudimą.

19.8. rinktinės nariai privalo pasirūpinti reikiama kokybiška įranga taip, kad nekiltų problemų pasaulio čempionato metu dėl įrangos trūkumo.

Komanda dalyvaujanti pasaulio čempionate privalo turėti ne mažiau kaip:

 • 8 žvejybines, 1 markerinę ir 2 spoodines meškeres;
 • 2 matus-lovius;
 • 2 samčius žuviai, atitinkančius FIPS taisykles;
 • 10 maišų karpiams laikyti;
 • spombos ir raketos – 10 vnt., kobros – 4 vnt. markeriai 4 vnt.;
 • 2 komlektus neperlyjamos aprangos.

IV. Dalyvavimo sportinės karpių žūklės pasaulio čempionate išlaidos

 1. Pasaulio čempionato startinius mokesčius, FIPSed narystės mokesčius, žuvų jaukinimo išlaidas susijusias su Pasaulio čempionatu, žūklės įrangos nugabenimo į Pasaulio čempionatą, bendros Rinktinės aprangos bei atributikos išlaidas susijusias su Pasaulio čempionatu, apmoka Lietuvos karpininkų asociacija.
 2. Kelionės, apgyvendinimo bei maistpinigių išlaidas susijusias su Pasaulio čempionatu, apsimoka kiekvienas individualiai. Esant galimybei šias išlaidas, dalinai arba visas, gali padengti Lietuvos karpininkų asociacija.
 3. Dalyvavimo atrankoje į Rinktinę, Rinktinės pasiruošimo pasaulio čempionatui ir treniruočių proceso kaštus dengia kiekvienas karpininkas ir Rinktinės kapitonai individualiai. Esant galimybei šias išlaidas, dalinai arba visas, gali padengti Lietuvos karpininkų asociacija.
 4. Lietuvos karpininkų asociacijos valdyba kiekvienais metais po Lietuvos čempionato nustato kaip ir kokia apimtimi remia Rinktinę.

V. Baigiamosios nuostatos

 1. Šie nuostatai gali būti keičiami rašytiniu Lietuvos karpininkų asociacijos valdybos sprendimu.
 2. Už šių nuostatų įgyvendinimą atsako Lietuvos karpininkų asociacijos valdyba ir Rinktinės kapitonai.
 3. Rinktinės narys, pažeidęs šiuos nuostatus neturi teisės dalyvauti Pasaulio čempionate.
 4. Rinktinės nario pareigas ir reikalavimus bet kada gali patikrinti Rinktinės kapitonai.
 5. Atranka į rinktinę organizuojama pagal Lietuvos karpininkų asociacijos vadovo patvirtintą varžybų reglamentą ir varžybų taisykles.
 6. Diskvalifikuota komanda arba narys netenka teisės į visus sumokėtus mokesčius.

.

Plūdinės sportinės žūklės rinktinių formavimas

 1. Lietuvos nacionalinės rinktinės vadovu yra Asociacijos prezidentas, o jam negalint dalyvauti konkrečiose varžybose – jo paskirtas kitas Asociacijos tarybos narys. Lietuvos nacionalinės rinktinės treneris skiriamas Asociacijos tarybos posėdyje ne mažiau kaip 2 metų laikotarpiui.
 2. Lietuvos nacionalinėje rinktinėje gali būti 5 arba 6 nariai. Lietuvos nacionalines rinktines dalyvavimui Europos ir/ar Pasaulio čempionatuose formuoja Lietuvos nacionalinės rinktinės treneris ir Lietuvos nacionalinės rinktinės vadovas, bendru sutarimu parinkdami Lietuvos nacionalinės rinktinės narius iš Lietuvos nacionalinės rinktinės kandidatų, atsižvelgiant į Europos ir/ar Pasaulio  čempionatų vietų ypatumus (vieną, du ar tris Lietuvos rinktinės narius Lietuvos nacionalinės rinktinės treneris ir Asociacijos prezidentas gali pasirinkti bendru sutarimu ir ne iš Lietuvos nacionalinės rinktinės kandidatų, atsižvelgdamas į Pasaulio čempionato ir/ar Europos čempionato ypatumus ir sportininkų gebėjimus).
 3. Lietuvos nacionalinei rinktinei pasiekus išskirtinį rezultatą – tapus Europos ar Pasaulio čempionato nugalėtoja ar prizininke, sekančiais metais Lietuvos nacionalinė rinktinė formuojama tokios išskirtinį rezultatą pasiekusios rinktinės pagrindu. Lietuvos nacionalinė rinktinė 2021 m. Europos čempionatui formuojama Lietuvos nacionalinės rinktinės, tapusios 2019 m. Europos čempionais ir ginsiančios šį titulą pagrindu.
 4. Lietuvos nacionalinių rinktinių kandidatais yra Lietuvos sportinės žūklės plūdine meškere čempionato dalyviai, pasiekę tris geriausius rezultatus praėjusių trijų metų čempionatuose (2021 m. rinktinės atveju – trys geriausi 2017-2019 m reitinge) ir tris geriausius rezultatus 2020 m. Lietuvos sportinės žūklės plūdine meškere čempionate (jei kandidatai negali arba atsisako dalyvauti – kandidatais tampa žemesnes vietas praėjusių trijų metų čempionatų reitinge užėmę sportininkai). Išimties atveju Lietuvos nacionalinės rinktinės kandidatais gali būti Lietuvos piliečiai, pasiekę aukštus rezultatus kitų šalių plūdinės žūklės čempionatuose.
 5. Lietuvos nacionalinės rinktinės treneris ir Lietuvos nacionalinės rinktinės vadovas pasirenka Lietuvos nacionalinės rinktinės trenerius ir padėjėjus, atsižvelgiant į Europos ir/ar Pasaulio  čempionatų vietų ypatumus
 6. Atstovavimui Pasaulio klubų čempionate komanda formuojama 2020 m. sezone stipriausios Lietuvos sportinės žūklės plūdine meškere čempionato komandos (jai atsisakius – užėmusios 2 vietą) pagrindu, pagal poreikius ją sustiprinant kitų klubų sportininkais arba užsienio šalių sportininkais, kaip numatyta FIPSed taisyklėse.
 7. Bet kuri komanda ar klubas, ketinantis dalyvauti tarptautinėse plūdinės žūklės varžybose ir atstovauti jose Lietuvos Respubliką, turi gauti Asociacijos prezidento sutikimą.
 8. Lietuvos sportinės žūklės plūdine meškere rinktinių formavimo nuostatai talpinami interneto svetainėje pludine-zukle.lt
 9. Suformuotas sportinės žūklės plūdine meškere Lietuvos nacionalines rinktines arba klubo Pasaulio klubų čempionatui komandos sudėtis tvirtina Lietuvos plūdinės žūklės sporto asociacijos prezidentas, jas praneša Lietuvos sportinės žūklės federacijai el.paštu tomasbudas@inbox.lt ne vėliau kaip iki 2021-03-01.
 10. Nenumatytais atvejais rinktinių sudėtis keičia Lietuvos plūdinės žūklės sporto asociacijos prezidentas.

.

Plūdinės sportinės žūklės rinktinių formavimas nuo 2022 metų

 1. Lietuvos nacionalinės rinktinės plūdine meškere (toliau Rinktinė) vadovu yra Asociacijos prezidentas, o jam negalint dalyvauti konkrečiose varžybose – jo paskirtas kitas Asociacijos tarybos narys. Rinktinės pirmasis treneris skiriamas Asociacijos tarybos posėdyje 2 metų laikotarpiui. Kitus trenerius ir padėjėjus tvirtina Asociacijos prezidentas pirmo trenerio teikimu. Rinktinės treneriai – klubų, dalyvaujančių Lietuvos plūdinės žūklės čempionate treneriai, gali būti ir ne Lietuvos Respublikos piliečiai.
 2. Rinktinės narius sekantiems metams sudaro 6 (šeši) sportininkai: 4 (keturi) sportininkai, kurie einamųjų metų Lietuvos čempionate iškovojo pirmas keturias vietas bendrame reitinge, 2 (du) sportininkus siūlo pirmasis treneris Asociacijos tarybai patvirtinimui. Jei Rinktinė ketina dalyvauti Pasaulio ir Europos čempionatuose, prioritetas teikiamas Pasaulio čempionatui; tokiu atveju sportininkai pirmiausia kviečiami atstovauti Rinktinę Pasaulio čempionate, o jiems negalint ar atsisakius – kviečiami atstovauti Europos čempionate.  Rinktinės sudėtis paskelbiama iki metų pabaigos.
 3. Jeigu Rinktinės nariai negali dalyvauti arba atsisako dalyvauti Pasaulio ir/ar Europos čempionate į jų vietą kviečiami sekantys kandidatai pagal einamųjų metų reitingą. Išimties atveju Lietuvos nacionalinės rinktinės nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai, pasiekę aukštus rezultatus kitų šalių plūdinės žūklės čempionatuose.
 4. Atstovavimui sekančių metų Pasaulio Klubų čempionate komandą formuoja klubas, einamųjų metų sezone iškovojęs aukščiausią vietą. Klubui atsisakius, jo vietą užimti siūloma klubams eiliškumo tvarka pagal reitingą. Pagal poreikius klubą galima sustiprinti kitų klubų sportininkais arba užsienio šalių sportininkais, kaip numatyta FIPSed taisyklėse.
 5. Rinktinės narius ir Klubus, kurie atstovauja Lietuvos Respubliką, tvirtina Asociacijos prezidentas iki sausio 15 d.
 6. Suformuotas sportinės žūklės plūdine meškere Lietuvos nacionalines rinktines arba klubo Pasaulio klubų čempionatui komandos sudėtis, Asociacijos prezidentas praneša Lietuvos sportinės žūklės federacijai el. paštu tomasbudas@inbox.lt iki sausio 31 dienos.
 7. Nenumatytais atvejais rinktinių sudėtis keičia Lietuvos plūdinės žūklės sporto asociacijos prezidentas.

.

Poledinės sportinės žūklės rinktinės formavimas

 

I. Bendrosios nuostatos

 1. Šie nuostatai reglamentuoja Lietuvos poledinės žūklės sporto asociacijos (toliau LPŽSA), kandidatų į poledinės sportinės žūklės Lietuvos rinktinę, poledinės sportinės žūklės Lietuvos rinktinės ir jos trenerių veiklą, teises, pareigas ir atsakomybę.
 2. Lietuvos poledinės sportinės žūklės rinktinė (toliau Rinktinė) – pagal šiuos nuostatus suformuota Lietuvos poledinės sportinės žūklės rinktinė, kuri turi teisę atstovauti Lietuvai pasaulio čempionate pagal FIPSed taisykles.
 3. Lietuvos poledinės sportinės žūklės Rinktinės sudėtis:

3.1. šeši sportininkai;

3.2.du rinktinės treneriai;

3.3. rinktinės vadovas (LPŽSA prezidentas arba kitas jo paskirtas asmuo);

3.4. trenerių padėjėjai.

 1. Rinktinės treneriai (toliau – treneriai) yra LPŽSA išrinkti atstovai kurie rūpinasi visais Rinktinės pasiruošimo ir dalyvavimo Pasaulio čempionate klausimais.
 2. Rinktinės kandidatai-sportininkai. Rinktinė formuojama vadovaujantis tarpusavio sutarimo, lygiateisiškumo, skaidrumo ir sportiškumo principais iš visų Lietuvos poledinės žūklės čempionato dalyvių, kurie yra susipažinę su šiais nuostatais ir su jais sutinka bei kurie yra sumokėję einamojo Lietuvos čempionato startinį mokestį ir dalyvauja Lietuvos čempionate. Rinktinė formuojama vieninteliu tikslu, – kad Lietuvai poledinės sportinės žūklės pasaulio čempionate atstovautų stipriausi Lietuvos čempionato dalyviai.
 3. Už Rinktinės formavimą, Rinktinės dalyvavimą pasaulio čempionate atsakinga LPŽSA.

II. Treneriai

 1. Rinktinės treneriai – klubų dalyvaujančių Lietuvos poledinės žūklės čempionate treneriai.

7.1. Pirmuoju treneriu tampa tas treneris, kurio komanda, per paskutinius 6 etapus, užima pačią aukščiausią vietą bendroje įskaitoje.

7.2. Antru rinktinės treneriu tampa tas treneris, kurio komanda, per paskutinius 6 etapus, užima antrą aukščiausią vietą bendroje įskaitoje.

 1. Rinktinės treneriai tiesiogiai atsakingi rinktinės vadovui.
 2. Treneriai yra nepriklausomi ir privalo vadovautis tik šiais nuostatais ir poledinės sportinės žūklės principais bei FIPSed taisyklėmis.
 3. Treneriai yra atsakingi už Rinktinei iškeltų uždavinių įgyvendinimą bei Rinktinės rezultatų viešinimą.
 4. Treneriai yra atsakingi už Rinktinei iškeltų uždavinių įgyvendinimą bei Rinktinės rezultatų viešinimą.
 5. Treneriai gali pakviesti į rinktinę padėjėjus (toliau trenerių padėjėjai).  Trenerių padėjėjai gali būti ir ne Lietuvos piliečiai.
 6. Trenerių teisės:

13.1. formuoti rinktinę vadovaujantis šiais nuostatais ir sportinio lygiateisiškumo principais;

13.2. tikrinti ir vertinti Rinktinės narių kvalifikaciją;

13.3. organizuoti Rinktinės stovyklas;

13.4. organizuoti Rinktinės narių atranką;

13.5. organizuoti Rinktinės trenerių padėjėjų atranką;

13.6. Su rinktinės vadovo sutikimu, šalinti iš rinktinės prieštaraujančius, bei įvairiais būdais reiškiančius nepasitikėjimą programa, Rinktinės narius ir trenerių padėjėjus.

 1. Trenerių pareigos:

14.1. panaudoti visas savo galimybes, žinias ir patirtį vieninteliam tikslui – Rinktinės dalyvavimui poledinės sportinės žūklės pasaulio čempionatuose;

14.2. sąžiningai vykdyti savo veiklą, viešinti kandidatų į Rinktinę ir Rinktinės pasiruošimo bei dalyvavimo pasaulio čempionatuose rezultatus;

14.3. ne vėliau kaip per 10 dienų po pasaulio čempionato pabaigos raštu paviešinti Rinktinės rezultatus.

14.4. iškelti rinktinės nariams uždavinius bei rūpintis jų įgyvendinimu.

14.5. privalo laikytis ir atitikti:

LSŽF etikos kodeksas

Sportinės žūklės saugumo taisykles

Atsakomybė už etikos ir antidopingo pažeidimus

https://www.sportinezukle.lt/teisine-informacija/

III. Rinktinės formavimas ir Rinktinės nariai

 1. Rinktinės nariais gali būti tik  Lietuvos Respublikos piliečiai nei karto neatstovavę kitos valstybės pasaulio žūklės čempionate
 2. 2022 metų pasaulio poledinės žuklės čempionatui rinktinė formuojama sekančiai:

16,1  Rinktinės narius sudaro penki sportininkai, kurie dalyvavo paskutiniuose penkiuose iš šešių reitinginiuose Lietuvos poledinės sportinės žūklės čempionato etapuose ir pasiekė aukščiausią rezultatą bendrame reitinge  iš šešių paskutinių etapų.

17,2 Vienam ar keliems kandidatams atsisakius stoti į Rinktinę ir atstovauti Lietuvą pasaulio čempionate, į jų vietą kviečiami sekantys kandidatai pagal reitingą iš šešių paskutinių Lietuvos poledinės sportinės žūklės čempionato etapų (neįskaitant vieno blogiausio).

16,2 Šeštą rinktinės narį treneriai renkasi iš sportininkų dalyvavusių Lietuvos poledinės sportinės žūklės čempionate.

 1. Treneriai sprendžia kuris rinktinės dalyvis bus atsarginis (R) pasaulio čempionato metu.
 2. Rinktinė suformuojama oficialiu Lietuvos poledinės sportinės žūklės asociacijos prezidento sprendimu, po to kai gaunamas Rinktinės trenerių  pranešimas ir kandidatai vieningai sutaria, jog Rinktinė suformuota. Tik po šio sprendimo kandidatai tampa oficialiais Rinktinės nariais.
 3. Rinktinės nario teisės:

21.1. turėti asmeninį rėmėją. Tačiau nariui draudžiama savarankiškai reklamuoti rėmėją nuo tos dienos kai sužinojo, ar turėjo sužinoti, kad tapo rinktinės nariu iki tos dienos, kai po pasaulio čempionato pabaigos praeis vienas mėnuo;

21.2. teikti pasiūlymus dėl jaukinimo ir gaudymo strategijos;

21.3.  rinktinės narys turi ir kitas, žvejų – sportininkų visuotinai pripažįstamas teises, kurios nevaržo Rinktinės įsipareigojimų ir neperžengia bendrųjų etikos normų.

 1. Rinktinės nario pareigos:

22.1. vykdyti Rinktinės trenerių nurodymus;

22.2. finansiškai prisidėti prie Rinktinės dalyvavimo pasaulio čempionate;

22.3.  dalintis savo patirtimi ir žiniomis su kitais Rinktinės nariais;

22.4.  vadovautis trenerių sudaryta  jaukinimo ir gaudymo strategija Pasaulio čempionate;

22.5. reklamuoti Rinktinės rėmėjus nuo tos dienos kai sužinojo  ar turėjo sužinoti, kad tapo rinktinės nariu viso pasaulio čempionato metu ir mėnesį po jo pasibaigimo;

22.6. turėti sveikatos draudimą;

22.7. rinktinės nariai privalo pasirūpinti reikiamu kiekiu kokybiškos įrangos tam, kad nekiltų problemų pasaulio čempionato metu dėl įrangos trūkumo;

22.8.  rinktinės nariai privalo laikytis trenerių nustatyto dienos rėžimo treniruočių ir varžybų metu.

22.9.  rinktinės nariams vartoti alkoholį treniruočių ir varžybų dienomis draudžiama.

22.10. pagal asmenines savybes būti priimtinu komandos nariu daugumai Rinktinės narių ir kapitonams

22.11. privalo laikytis ir atitikti:

LSŽF etikos kodeksas

Sportinės žūklės saugumo taisykles

Atsakomybė už etikos ir antidopingo pažeidimus

https://www.sportinezukle.lt/teisine-informacija/

IV. Dalyvavimo poledinės žūklės pasaulio čempionate išlaidos

 1. Pasaulio čempionato startinius mokesčius, FIPSed narystės mokesčius, žuvų jaukinimo išlaidas, žūklės įrangos nugabenimo į Pasaulio čempionatą, bendros Rinktinės aprangos bei atributikos išlaidas susijusias su Pasaulio čempionatu, apmoka Lietuvos poledinės sportinės žūklės
 2. Kelionės,  apgyvendinimo bei maistpinigių išlaidas susijusias su Pasaulio čempionatu, apsimoka kiekvienas narys individualiai. Esant galimybei šias išlaidas, dalinai arba visas, gali padengti Lietuvos poledinės sportinės žūklės
 3. Dalyvavimo atrankoje į Rinktinę, Rinktinės pasiruošimo pasaulio čempionatui ir treniruočių proceso kaštus dengia kiekvienas kandidatas ir Rinktinės treneriai individualiai. Esant galimybei šias išlaidas, dalinai arba visas, gali padengti Lietuvos poledinės sportinės žūklės

V. Baigiamosios nuostatos

 1. Šie nuostatai gali būti keičiami rašytiniu Lietuvos poledinės sportinės žūklės asociacijos visuotinio susirinkimo sprendimu.
 2. Už šių nuostatų įgyvendinimą atsako Lietuvos poledinės sportinės žūklės asociacija ir Rinktinės treneriai.
 3. Rinktinės narys, pažeidęs šiuos nuostatus, Rinktinės trenerių sprendimu, gali prarasti teisę dalyvauti Pasaulio čempionate.
 4. Rinktinės narys pažeidęs 22 punkto nuostatas yra diskvalifikuojamas ir praranda teisę dalyvauti einamajame pasaulio čempionate.
 5. Rinktinės nario įrankius bei įrangą bet kada gali patikrinti Rinktinės treneriai.
 6. Atranka į rinktinę organizuojama pagal Lietuvos poledinės žūklės asociacijos prezidento patvirtintą varžybų reglamentą ir varžybų taisykles.
 7. Diskvalifikuotas Rinktinės narys netenka teisės į visus sumokėtus mokesčius.

.

Dugninės (feeder) sportinės žūklės rinktinės formavimas 

 1. Šis reglamentas apibrėžia Lietuvos dugninės žūklės nacionalinės rinktinės (toliau vadinama
  Nacionaline rinktine) formavimo principus Pasaulio, Europos čempionatams, Pasaulio klubų
  čempionatui (kai formuojama Lietuvos dugninės žūklės klubų komanda) ir kitoms
  tarptautinėms varžyboms.
 2. Nacionalinę rinktinę formuoja Lietuvos Fiderio asociacija (toliau vadinama
  Asociacija).
 3. Nacionalinės rinktinės kandidatais gali būti Lietuvos dugninės žūklės čempionato dalyviai,
  pasiekę geriausius rezultatus praėjusių metų sezone, atsižvelgiant į einamų metų sezone
  įvykusių etapų rezultatus.
 4. Nacionalinės rinktinės vadovu yra Asociacijos prezidentas, o jam negalint dalyvauti
  konkrečiose varžybose – jo paskirtas kitas Asociacijos valdybos narys. Nacionalinės
  rinktinės treneris skiriamas Asociacijos valdybos posėdyje ne mažiau kaip 1 metų
  laikotarpiui.
 5. Nacionalinės rinktinės vadovas ir Nacionalinės rinktinės treneris į Nacionalinę rinktinę
  kviečia penkis geriausius rezultatus praėjusių metų sezone pasiekusius kandidatus, o jei jie
  negali arba atsisako dalyvauti – kviečiami iš eilės toliau pagal reitingą esantys kandidatai.
  Dar vieną arba du kandidatus bei rinktinės padėjėjus Nacionalinės rinktinės vadovas ir
  Nacionalinės rinktinės treneris kviečia bendru sutarimu, atsižvelgiant į čempionatų ar
  tarptautinių varžybų specifiką. Nacionalinėje rinktinėje gali būti 6 arba 7 nariai.
 6. Atstovavimui Pasaulio klubų čempionate komanda formuojama praėjusį sezoną stipriausios
  Lietuvos dugninės žūklės čempionato komandos pagrindu, pagal poreikius ją sustiprinant
  kitų klubų sportininkais arba užsienio šalių sportininkais, kaip numatyta FIPSed taisyklėse.

.

Dugninės meškerės metodo (Method feeder) rinktinės formavimas

 1. Šis reglamentas apibrėžia Lietuvos dugninės meškerės metodo nacionalinės rinktinės (toliau vadinama – Nacionaline rinktine) formavimo principus Pasaulio, Europos čempionatams, Pasaulio klubų čempionatui (kai formuojama Lietuvos dugninės meškerės metodo klubų komanda) ir kitoms tarptautinėms varžyboms.
 2. Nacionalinę rinktinę formuoja Dugninės meškerės metodo asociacija (toliau vadinama Asociacija) ir Lietuvos Fiderio asociacija.
 3. Nacionalinės rinktinės kandidatais gali būti Lietuvos dugninės meškerės (Method feeder) čempionato dalyviai, pasiekę geriausius rezultatus praėjusių metų sezone, atsižvelgiant į einamų metų sezone įvykusių etapų rezultatus.
 4. Nacionalinės rinktinės vadovu yra Asociacijos prezidentas, o jam negalint dalyvauti
  konkrečiose varžybose – jo paskirtas kitas Asociacijos valdybos narys. Nacionalinės
  rinktinės treneris skiriamas Asociacijos valdybos posėdyje ne mažiau kaip 1 metų laikotarpiui.
 5. Nacionalinės rinktinės vadovas ir Nacionalinės rinktinės treneris į Nacionalinę rinktinę
  kviečia geriausius rezultatus praėjusių metų sezone pasiekusius kandidatus, o jei jie
  negali arba atsisako dalyvauti – kviečiami iš eilės toliau pagal reitingą esantys kandidatai. Kitus pagalbinius trenerius, bei rinktinės padėjėjus Nacionalinės rinktinės vadovas ir Nacionalinės rinktinės treneris kviečia bendru sutarimu, atsižvelgiant į čempionatų ar tarptautinių varžybų specifiką. Nacionalinėje rinktinėje narių skaičius nustatomas pagal FIPSed reikalavimus.
 6. Atstovavimui Pasaulio klubų čempionate komanda formuojama praėjusį sezoną stipriausios
  Lietuvos dugninės meškerės (Method feeder) čempionato komandos pagrindu, pagal poreikius ją sustiprinant kitų klubų sportininkais arba užsienio šalių sportininkais, kaip numatyta FIPSed taisyklėse.

.

Spiningavimo iš valčių rinktinės formavimas

Lietuvos spiningautojų rinktinė formuojama iš ekipažų, dalyvaujančių Lietuvos Spiningautojų Lygos
paskutiniame čempionate.

Lietuvos spiningautojų lygos (toliau LSL) čempionatas vykdomas keturiais etapais.

Ekipažų reitingas išvedamas pagal keturių etapų užimtų vietų sumą. Jeigu ekipažas dėl kokios nors priežasties negalės dalyvauti visuose etapuose, tai už kiekvieną praleistą etapą jis gauna taškų skaičių, lygų visų dalyvavusių dalyvių skaičiui per visą čempionatą (pvz.: per visą čempionatą dalyvavo iš viso 50 ekipažų,tai nedalyvaudamas etape ekipažas gauna 50 baudos tašku). Tokiu būdu ekipažas,turintis sezono pabaigoje mažiausią taškų sumą, tampa pirmas reitingų lentelėje. Jeigu taškų skaičius lygus, aukščiau reitingo lentelėje atsiduria ekipažas,kurio visų etapų turų taškų suma yra mažesnė. Jei bendra taškų suma sutampa, aukštesnę vietą užima ekipažas, sugavęs didesnį bendrą žuvų svorį. Ekipažą  gali atstovauti ir vienas iš  ekipažo nariu ,negalint dalyvauti antram dalyviui baudos taškai ekipažui neskiriami.

Jei ekipažo rezultatas už pažeidimus buvo anuliuotas jei ekipažas buvo diskvalifikuojamas etape, tai jis gauna taškų sumą lygią, bendram einamojo sezono dalyvių skaičiui + 3 baudos taškai, (pvz.: per visą čempionatą dalyvavo 50 ekipažų ,tai už diskvalifikavimą ekipažas gauna 53 baudos taškus).

Dalyviai, dėl kokios nors priežasties negalintys dalyvauti varžybose Lietuvos rinktinės sudėtyje, jo vietą užima sekantys pagal reitingą stovintys dalyviai. Pinigai, skirti Lietuvos rinktinės dalyvių atstovavimui tarptautinėse varžybose, nedalomi ir negali būti išmokėti kaip kompensacija negalintiems ar atsisakiusiems atstovauti rinktinę.

Lietuvos rinktinė renkama sekantiems metams, jos sudėtį sudaro trys stipriausi einamųjų metų (sezono) ekipažai, treneris, komandos vadovas.

Treneris, komandos vadovas skiriamas balsavimo būdu.